Alle mensen

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Raadslid

Saskia van der Werf-Bieleveld

Saskia van der Werf-Bieleveld

Raadslid | fractievoorzitter | lid presidium

Sociaal Domein | Duurzaam Tdiel | Milieu | Economische zaken en werkgelegenheid | Recreatie, toerisme en cultuur | Ruimtelijke ordening (Ryptsjerk, Munein, Aldtsjerk, Oentsjerk en Gytsjerk) | Welzijn | Jeugd | Sport | Dorpshuizen
Menno Steenland

Menno Steenland

Raadslid | fractiesecretaris | lid radenwerkgroep samenwerking 8K/TD

Participatie/Caparis | Grondstoffenbeleid | Algemeen bestuurlijke zaken | Openbare orde en veiligheid | Politie en brandweer | Ruimtelijke Ordening (Garyp, Earnewâld, Suwald, Tytsjerk en Hurdegaryp) Onderwijs | Informatievoorziening, automatisering en dienstverlening (KCC) | Participatie | Volkshuisvesting, bouwen en wonen | Monumentenbeleid | Clustering voorzieningen
Peter van de Hoef

Peter van de Hoef

Raadslid | plv fractievoorzitter | plv voorzitter gemeenteraad | lid werkgeverscie | lid accountantscie

Volkshuisvesting, bouwen en wonen | Energietransitie | Financiën | Ruimtelijke Ordening (Burgum, Sumar, Eastermar, Jistrum en Noardburgum) | beheer & onderhoud openbare ruimte | De Warren (integraal) | Riolering en baggerbeleid | Grondzaken en gemeentelijke eigendommen | Verkeer en vervoer/KIK | Frysk | Plattelandsbeleid | Natuur | Omgevingswet
Sofie Kleinhuis

Sofie Kleinhuis

Bestuurslid | Steunfractie

Luit van Dam

Luit van Dam

steunfractie

Rinze Eizema

Rinze Eizema

steunfractie

Aleida Agema

Aleida Agema

steunfractie

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Klaas Hiemstra

Klaas Hiemstra

Voorzitter | penningmeester a.i.

Martin Sterenberg

Martin Sterenberg

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Wethouder

• werk en bijstand • milieu • natuurbeleid • coördinatie duurzaamheid (maakt inhoudelijk deel uit van iedere portefeuille) • ontwikkelingssamenwerking/fair trade- en millenniumgemeente • cultuur en Frysk • beheer en onderhoud openbare ruimte • water • rioleringen baggerbeleid • verkeer en vervoer/Kansen in Kernen
Pia Ruiter

Pia Ruiter

Fractienotulist

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Fractievoorzitter

Algemene bestuurlijke zaken | Openbare orde en veiligheid | Politie en brandweer | Grondzaken en gemeentelijke eigendommen | Onderwijs en volwasseneneducatie | Informatievoorziening en automatisering * | Financiën * | Clustering voorzieningen | Voorzitter Presidium | * gedeeld met Margot Erkelens
Voormalige wethouders

Voormalige wethouders