Alle mensen

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Raadslid

Saskia van der Werf-Bieleveld

Saskia van der Werf-Bieleveld

Raadslid | fractievoorzitter | lid presidium

Economische zaken en werkgelegenheid | Recreatie, toerisme en cultuur | Ruimtelijke ordening (Ryptsjerk, Munein, Aldtsjerk, Oentsjerk en Gytsjerk) | Welzijn | WMO | Jeugd | Sport | Dorpshuizen | Milieu, duurzaamheid en FUMO
Menno Steenland

Menno Steenland

Raadslid | fractiesecretaris

Algemeen bestuurlijke zaken | Openbare orde en veiligheid | Politie en brandweer | Ruimtelijke Ordening (Garyp, Earnewâld, Suwald, Tytsjerk en Hurdegaryp) Onderwijs | Informatievoorziening, automatisering en dienstverlening (KCC) | Participatie | Volkshuisvesting, bouwen en wonen | Monumentenbeleid | Clustering voorzieningen
Peter van de Hoef

Peter van de Hoef

Raadslid | plv fractievoorzitter | plv voorzitter gemeenteraad | lid werkgeverscommissie

Financiën | Beheer & onderhoud openbare ruimte | Ruimtelijke Ordening (Burgum, Sumar, Eastermar, Jistrum en Noardburgum) | De Warren (integraal) | Riolering en baggerbeleid | Grondzaken en gemeentelijke eigendommen | Verkeer en vervoer/KIK | Frysk | Plattelandsbeleid | Natuur | Omgevingswet
Sofie Kleinhuis

Sofie Kleinhuis

Bestuurslid | Steunfractie

Luit van Dam

Luit van Dam

steunfractie

Marijke Krijgsman

Marijke Krijgsman

Secretaris | steunfractie

Rinze Eizema

Rinze Eizema

steunfractie

Aleida Agema

Aleida Agema

steunfractie

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Klaas Hiemstra

Klaas Hiemstra

Voorzitter

Martin Sterenberg

Martin Sterenberg

Penningmeester

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Michael Flierman

Michael Flierman

bestuurslid

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Wethouder

• werk en bijstand • milieu • natuurbeleid • coördinatie duurzaamheid (maakt inhoudelijk deel uit van iedere portefeuille) • ontwikkelingssamenwerking/fair trade- en millenniumgemeente • cultuur en Frysk • beheer en onderhoud openbare ruimte • water • rioleringen baggerbeleid • verkeer en vervoer/Kansen in Kernen
Pia Ruiter

Pia Ruiter

Fractienotulist

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Fractievoorzitter

Algemene bestuurlijke zaken | Openbare orde en veiligheid | Politie en brandweer | Grondzaken en gemeentelijke eigendommen | Onderwijs en volwasseneneducatie | Informatievoorziening en automatisering * | Financiën * | Clustering voorzieningen | Voorzitter Presidium | * gedeeld met Margot Erkelens
Voormalige wethouders

Voormalige wethouders