Raadsleden

Saskia van der Werf-Bieleveld

Saskia van der Werf-Bieleveld

Raadslid | fractievoorzitter | lid presidium

Economische zaken en werkgelegenheid | Recreatie, toerisme en cultuur | Ruimtelijke ordening (Ryptsjerk, Munein, Aldtsjerk, Oentsjerk en Gytsjerk) | Welzijn | WMO | Jeugd | Sport | Dorpshuizen | Milieu, duurzaamheid en FUMO
Menno Steenland

Menno Steenland

Raadslid | fractiesecretaris | lid radenwerkgroep samenwerking 8K/TD

Algemeen bestuurlijke zaken | Openbare orde en veiligheid | Politie en brandweer | Ruimtelijke Ordening (Garyp, Earnewâld, Suwald, Tytsjerk en Hurdegaryp) Onderwijs | Informatievoorziening, automatisering en dienstverlening (KCC) | Participatie | Volkshuisvesting, bouwen en wonen | Monumentenbeleid | Clustering voorzieningen
Peter van de Hoef

Peter van de Hoef

Raadslid | plv fractievoorzitter | plv voorzitter gemeenteraad | lid werkgeverscie | lid accountantscie

Financiën | Beheer & onderhoud openbare ruimte | Ruimtelijke Ordening (Burgum, Sumar, Eastermar, Jistrum en Noardburgum) | De Warren (integraal) | Riolering en baggerbeleid | Grondzaken en gemeentelijke eigendommen | Verkeer en vervoer/KIK | Frysk | Plattelandsbeleid | Natuur | Omgevingswet
Pia Ruiter

Pia Ruiter

Fractienotulist

Sofie Kleinhuis

Sofie Kleinhuis

Bestuurslid | Steunfractie

Luit van Dam

Luit van Dam

steunfractie

Rinze Eizema

Rinze Eizema

steunfractie

Marijke Krijgsman

Marijke Krijgsman

Secretaris | steunfractie

Aleida Agema

Aleida Agema

steunfractie