18 maart 2014

Dêrom! Stim PvdA Tytsjerksteradiel

Stimme moarn! PvdA Tytsjerksteradiel is jo stim wurdich, foar in sterk, sosjaal en duorsum Tytsjerksteradiel!

Mei-inoar Sterker mei Houkje Hjir stean we foar / Hier staan we voor

 • Wij zijn er voor mensen die onze hulp (eventueel tijdelijk) nodig hebben, onder andere met een goed armoedebeleid
 • By de nije sosjale wurkfoarsjenning sjogge we earst nei wat (re-)organisaasje betsjut foar de minsken dy’t der wurkje
 • De samenwerking met Achtkarspelen moet aantoonbare meerwaarde voor onze inwoners opleveren
 • De PvdA wol samenredzaamheid ofwol mienskipssin fuortsterkje en wêr nedich help biede
 • Voorzieningen moeten toekomstbestendig zijn
 • De lêste skoalle yn in doarp is in algemien tagonklike doarpsskoalle
 • De PvdA wil een prijs in het leven roepen voor het beste burgerinitiatief
 • Tytsjerksteradiel moat in wenakkoart slute mei de korporaasje(s) om foldwaande betelbere hierwenten  te hâlden
 • De openbare ruimte moet veilig en goed onderhouden zijn Tytsjerksteradiel wol de meast MKB-freonlike gemeente fan Fryslân wurde
 • Duurzaamheid/volhoudbaarheid blijft een speerpunt
 • De PvdA stiet foar in oerheid dy’t goed op ‘e sinten past
 • De zwembaden in Burgum en Gytsjerk blijven open
 • Alle soarch wurdt sa ticht as mooglik by minsken organisearre, hjirby hâlde minsken safolle mooglik de rezjy oer harren probleem en oer harren oplossings