Door Houkje Rijpstra op 16 april 2014

Een nieuw college 2014-2018 T’diel

Na bijzonder spannende verkiezingen op 19 maart en een in onze gemeente voor de PvdA alleszins tevreden stemmende uitslag, begonnen vrij snel de onderhandelingen om te komen tot een nieuw college. Gezien de geringe verschuivingen – alleen de Christen Unie won een zetel ten koste van GrienLinks – vonden vrijwel alle partijen een voortzetting van de huidige CDA-FNP-PvdA-coalitie een realistische optie. Onder leiding van formateur Gjalt Benedictus zijn deze drie partijen verder gaan praten om tot een akkoord te komen. Deze onderhandelingen hebben Sipke van der Meulen en ondergetekende namens de PvdA gevoerd, met Ellen Bruins Slot dichtbij als klankbord.

In zo’n procedure komen verschillende partijpolitieke standpunten aan de orde. Waar er afwijkende opvattingen bestaan tussen de drie beoogde samenwerkingspartners, moet er doorgepraat worden om afspraken te maken. Anders zou zo’n onderwerp de samenwerking negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast wil ook iedere partij (enkele van) de eigen speerpunten in het akkoord terugvinden. Toen er overeenstemming was over de inhoud, kwamen de ‘poppetjes’ aan de orde. Alle drie partijen kandideerden hun zittende wethouder voor een nieuwe periode. Ook was iedereen het eens over het uitgangspunt om zo weinig mogelijk te wisselen in de portefeuilles.

Normaal gesproken is het verfrissend voor zowel de persoon als het onderwerp om nieuwe combinaties te maken, maar in dit geval is dat niet verstandig. Zoals bekend krijgen de gemeentes de komende jaren erg veel nieuwe taken erbij op het gebied van (jeugd-)zorg en werk, te beginnen op 1 januari 2015. Ik benijd de mensen niet die op dit cruciale moment, nu ingrijpende beslissingen op zeer korte termijn moeten worden genomen, beginnen als wethouder. Het duurt een tot twee jaar om de materie goed in de vingers te krijgen, maar die tijd krijg je op dit moment niet. Zodoende is er in Tytsjerksteradiel voor gekozen om niet alleen met dezelfde collegeleden door te gaan, maar ook met vrijwel dezelfde portefeuilles.

Dat betekent dat ik namens de PvdA de onderwerpen sociale zaken (Werk & Inkomen), natuur en milieu, cultuur en Frysk, verkeer en vervoer, riolering en baggerbeleid, beheer en onderhoud van de openbare ruimte blijf behartigen. Met Ellen Bruins Slot, Sipke van der Meulen, Margot Erkelens en Rinze Eizema als fraktieleden, bijgestaan door steunfractieleden Saskia van der Werf, Han Westerhof en Jorrit Kingma, is de PvdA Tytsjerksteradiel er ook de komende bestuursperiode helemaal klaar voor om het sociaal-democratische geluid goed te laten klinken.

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk. Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.

Meer over Houkje Rijpstra