Door Ellen Bruins Slot op 17 november 2013

Begroting 2013 en de periode 2014-2107

Fractievoorzitter Ellen Bruins Slot informeert u over de begroting. U leest ondermeer over de afronding van deze collegeperiode. Bovendien geeft Ellen u een vooruitblik naar nieuwe bezuinigingen om de begrotingen van de komende jaren sluitend te krijgen.

De begroting die nu voor ons ligt, bevat weinig spannends. Bewust kiest het college voor het niet willen regeren over haar collegeperiode, en daarmee hebben wij als raad ingestemd bij de PPN in juni.

Een belangrijk pijnpunt is natuurlijk de acht ton die we als reserve bouwgrondexploitatie opnemen. Na het afwaarderen van vorig jaar blijken we ook dit jaar verlies te moeten nemen. Je moet er niet teveel bij stil staan wat we allemaal hadden kunnen doen met deze acht ton.
Achteraf is het makkelijk regeren. Besturen blijft vooruitzien en dat er ook negatieve ontwikkelingen plaats kunnen vinden, is hieraan inherent. De fractie van de PvdA is zich er terdege van bewust dat de afgelopen jaren ook goed is verdiend aan het verkopen van grond. Een deel van onze reserve is hierdoor opgebouwd, waardoor wij nu financieel er nog redelijk goed voor staan. Dat moeten we wel meewegen in dit verhaal. Per saldo is er nog steeds de laatste 10 jaar ruim twee keer zoveel verdiend als wat we er nu in steken.

Wel vragen we ons af of er nu dan ook een echt realistisch beeld is van de waarde van de gronden die de gemeente in bezit heeft. Of komen er nog verdere afwaarderingen? Daarnaast hopen we natuurlijk op een economisch opleving waardoor de gronden ook weer in waarde kunnen stijgen.

Een compliment voor behaalde resultaten voor dit college vinden wij hier op zijn plaats. Het minimabeleid is ondanks mindere economische tijden in stand gebleven, we zijn fair trade gemeente, hebben een prima duurzaamheidsbeleid (denk aan ontwikkeling iepen lichtstallenbeleid, elektrische auto’s, voorbeeldfunctie gebruik regenwater, het energieloket). Daarnaast: mantelzorgvriendelijk woningen-beleid, leerwerktrajecten voor jeugd zonder startkwalificatie, de invoering van de burgermeestersnorm, we zijn tweede ondernemersvriendelijke gemeente in Friesland….

Volgend jaar gaan we een nieuwe bezuinigingsronde in. Het verhogen van de lasten voor burgers, waarvoor de afgelopen jaren mede is gekozen,  heeft hierbij niet onze voorkeur. De  PvdA wil de voorzieningen in onze mooie gemeente zoveel mogelijk behouden, om een aantrekkelijke woon en werkgemeente te blijven.
De decentralisaties die ingevoerd gaan worden, zullen nieuwe taken en kosten bij de gemeente brengen, die niet geheel door het rijk worden gedekt.
Van de  samenwerking met preferente partner Achtkarspelen verwachten wij dat onze bestuurskracht wordt versterkt, onze financiële positie stevig blijft en de kwaliteit van onze dienstverlening goed.

Doordat het rijk decentraliseert  krijgt de gemeente er taken bij. Op zich logisch om zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie dichtbij burgers te organiseren. Hier liggen kansen om door ontschotting, integraler samenwerken met verschillende professionals en burgers te bereiken, dat wij efficiënter en effectiever gaan werken.  Vanuit wat nodig is en met gewenste resultaat voor ogen.

Binnen de WMO blijkt dat de kantelingsvraag naar wat nodig is in plaats van waar de burger recht op heeft, een besparing oplevert voor de gemeenschap, terwijl hulpvragers niet minder tevreden zijn.
De gemeente blijft een ondersteunende en faciliterende taak houden voor mensen die het zelf niet redden. Dat betekent wat de PvdA betreft ook niet dat straks de buurman u komt wassen als u ziek bent. Persoonlijke verzorging kan niet klakkeloos door ‘de mienskip’ worden opgevangen!

Het betekent wel dat de verantwoording voor opvoeding, zorg en werk meer bij de burger zelf en het sociale netwerk komen te liggen.  Dus:  burgers ga op zoek naar de voordelen van zelf- en samenredzaamheid! Met de gemeente als vangnet indien nodig.

Voor de PvdA blijft het behoud van kansen voor iedereen en het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen hierin heel belangrijk.

De decentralisaties en de kanteling kunnen niet gaan betekenen dat zelfredzame mensen doordat ze de wegen weten te bewandelen, hun situatie goed geregeld hebben ten koste van mensen die hierin minder vaardig zijn. Hiervoor zal de PvdA waken! De PvdA zal zich sterk blijven maken voor het mogelijk maken van deelname aan onze samenleving voor iedereen. Samen staan we sterk!

Met deze opmerkingen en nog enige kanttekeningen bij verschillende programma’s, kunnen wij akkoord gaan met de door het college voorgestelde programmabegroting 2014-2017.

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot