Door Ellen Bruins Slot op 25 november 2014

Inleiding begroting 2015

Deze tekst is uitgesproken tijdens de raadsbijeenkomst van 6 november 2015 door Ellen Bruins Slot. 

Geachte aanwezigen,

Voor ons ligt de begroting voor het jaar 2015.

Het jaar waarin we voor het eerst de Zorg hebben voor de Jeugd, voor een deel van de AWBZ en voor de Wet Werk en Inkomen.

Omdat de gemeente voor het eerst budgethouder is, hebben we de kans om mensen bij elkaar te brengen om tot integrale plannen en voorzieningen te komen. Dubbel werk voorkomen, dichtbij mensen zorg organiseren. Waar dat kan de verantwoordelijkheid bij de betrokkenen laten. Waar dat niet kan kiezen voor de bescherming van kwetsbare burgers. Mensen helpen zichzelf en helpen elkaar te helpen.

De basis in onze leefgemeenschap is goed, en hierop wordt de komende periode dan ook niet bezuinigd: een levendig verenigingsleven, goede welzijnsorganisaties, actieve kerken en dorpsbelangen, voldoende vrijwilligers.
Actieve ondernemers en winkeliersverenigingen, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, en de industriële en de agrarische clubs.

Zij zijn de dragers van de mienskip, belangrijke bondgenoten om een leefbare gemeente met voldoende arbeid en betaalbare voorzieningen te blijven.

Deze ontwikkeling vraagt van gemeentebestuurders een omslag naar vertrouwen in de samenleving. De PvdA wil initiatieven van burgers en organisaties ruimte geven en alleen waar nodig initiëren en regisseren. De vraag die in dit kader bij de PvdA fractie opkomt, is welke ruimte de Zorg coöperatie Trynwalden gaat krijgen in verhouding tot het dorpenteam en het jeugdteam aldaar.

Burgers en organisaties die ideeën hebben aangedragen voor mogelijke bezuinigingen, willen we graag bedanken voor hun inbreng. Zij hebben allen een beargumenteerd antwoord gekregen vanuit ons gemeentehuis, een compliment daarvoor aan de verschillende afdelingen.

De fractie van de Partij van de Arbeid wil drie aandachtspunten naar voren brengen het komende jaar:

1. Mensen die het zelf niet redden, willen wij ruimhartig blijven ondersteunen. Een sociaal vangnet om een menswaardig bestaan te bieden is en blijft nodig.

2. Wij willen onze kinderen niet belasten met een uitgewoonde aarde, en pleiten dus voor doorontwikkeling van duurzame
economie. De gemeente heeft hierin een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie!

3. Arbeid is in onze optiek meer dan geld verdienen.
Meedoen en kansen krijgen in de maatschappij vinden wij belangrijk voor mensen, evenals arbeid tegen redelijke voorwaarden.

Gisteren sprak de Franse Econoom Piketty in de 2e kamer: in westerse wereld worden de verschillen tussen arm en rijk alleen maar groter. Minister Asscher zwengelde onlangs de discussie aan over ICT ontwikkelingen, waardoor banen voor lager opgeleiden zullen verdwijnen. Dit betekent ook dat een groep mensen minder te besteden heeft, dat heeft negatief effect op de economie. Ook Monica Sie waarschuwde afgelopen vrijdag in de Anita Andriesen-lezing voor grotere verschillen tussen bevolkingsgroepen, waardoor de solidariteit in de mienskip afneemt.

De gemeente komt dit jaar te staan voor de opgave mensen die nu nog onder Caparis en de Wajong vallen in de maatschappij te houden, bij voorkeur door werk in reguliere bedrijven.

Deze ontwikkelingen zijn strijdig aan elkaar.

De PvdA vindt het belangrijk te voorkomen dat er een groep vaak jonge mensen ontstaat die buiten de boot vallen. Aan de ene kant voorbijgestreefd door mensen die met subsidie aan de bak komen, en aan de andere kant door mensen die meer opleiding en ervaring hebben of zichzelf beter kunnen presenteren.

Natuurlijk kan de gemeente dit niet alleen voorkomen. Juist hier is de mienskip een belangrijke partner en bondgenoot. Wel is het belangrijk dat de gemeente regie neemt en een eerlijk en stimulerend beleid voert in de samenwerking tussen de drie O’s: Onderwijs, Overheid en Ondernemers. Hierop moet in het overgangsjaar 2015 vol worden ingezet!

Het tekort in het programma werk en bijstand is aanzienlijk.
Wij vragen ons af of het in de begroting benoemde risico en de beheersing ervan afdoende is. Daarnaast kost een goed participatiebeleid geld. Dit komt uit de pot Sociaal Domein, en daar wordt vanuit het rijk op gekort. Dit alles bij elkaar opgeteld, en daarbij de teruglopende algemene reserve, en daarmee de afname van ons weerstandsvermogen, de forse negatieve saldo’s voor de jaren na 2015, maakt dat wij ons zorgen maken.

De fractie van de PvdA heeft in juni haar vertrouwen uitgesproken in het door het college ingezette beleid. Dat doen wij nu -met een kanttekening bij het programma Onderwijs- weer.
Dat neemt niet weg dat wij hier onze zorg uitspreken. Wij zien het deel Arbeid en Participatie als onderbelicht.
Wij roepen het college op het overgangsjaar te benutten op dit vlak wel de regie te nemen, te initiëren en kansen te creëren juist voor deze groep mensen. Ook zij verdienen het om mee te kunnen doen in onze maatschappij.

De verdere inhoudelijke opmerkingen volgen bij de programmabespreking.

Dank u voor uw aandacht.

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot