Door Peter van de Hoef op 29 juni 2017

Politiek statement Ellen Bruins Slot

Op 29 juni 2017 heeft de Raad van Tytsjerksteradiel een lange dag vergaderd over de Perspectiefnota 2018. Deze nota zet de hoofdlijnen uit voor de begroting voor 2018 en volgende jaren. De dag begon met de beschouwingen van alle fractievoorzitters. Hieronder het politieke statement van onze fractievoorzitter, Ellen Bruins Slot.

(gesproken woord geldt)

Goedemorgen allemaal,

INLEIDING
Vandaag zetten we de grote lijnen uit voor de begroting 2018. De laatste van deze raadsperiode. Een mooi moment om terug te blikken op wat wij allemaal bereikt hebben, en waar we naar toe willen in de toekomst.
Wij zijn er als PvdA er trots op dat we met onze wethouder Houkje Rijpstra in het college verdere stappen hebben gezet verschillende terreinen. Bijvoorbeeld: duurzaamheid, de energie bespaarbox voor minima, het zonnepark Garyp, energiezuinig maken van huurwoningen.
Maar ook armoedebeleid: meer geld voor Leergeld, de vergoeding voor eigen bijdrage in de zorg voorkomt zorgmijding.
En economisch: invoering koopzondag op verzoek van ondernemers, met de tijd mee, in vrije eigen keus.
Zichtbare resultaten waar we begin volgend jaar graag mee naar de kiezers gaan. We hebben er vertrouwen in dat de kiezer in Tytsjerksteradiel dat zal herkennen.

UITDAGINGEN
Maar met die herkenning zijn we er niet. We hebben grote uitdagingen voor de komende jaren. We krijgen al heel snel veel minder kinderen op onze scholen, dat vraagt grote creativiteit in het onderwijs- en maatschappelijk veld. In ieder geval is de openbare toegankelijkheid van onze scholen voor leerlingen en leerkrachten een kernwaarde voor de PvdA.
Op de middellange termijn zijn er geen grote hoeveelheden extra woningen meer nodig. Bouwen wordt verbouwen en geschikt maken voor de toekomst!

DUURZAME SAMENLEVING
De PvdA staat voor een duurzame samenleving, waar iedereen mee kan doen met een goede kwaliteit van leven. Ook voor mensen zonder werk, of met schulden. Wij willen geen overheid zijn die schulden nog erger maken, en pleiten voor het afschaffen van boetes als je je zorgpremie niet kunt betalen.
Wij kijken vooruit, en gaan voor toekomstgericht bouwen, dus gasloos, andere energievormen, isoleren, verbouwen. Goed voorbeeld: de Tiny Houses in Hurdegaryp, en vanuit de dorpentop de Energiescan.
Wij willen een energie neutrale gemeente worden!

PARTICIPATIE
Mensen met ideeën, die willen participeren of ontwikkelen, hebben vooraf duidelijke spelregels nodig. Voldoet een initiatief daaraan, willen wij voluit de ruimte geven en ondersteunen.
Als voorbeeld noemen we: het bouwproject in Tytsjerk, het groenonderhoud in Aldtsjerk, He Ho net in de kliko in Gytsjerk, Oentsjerk en Eastermar.

WERK EN INKOMEN
Werk en deelnemen aan de Mienskip vindt de PvdA belangrijk. We kunnen het ons niet permitteren mensen aan de kant te laten staan, iedereen is nodig. De spelregels vanuit Den Haag en de samenwerking met rechts heeft het er niet makkelijker op gemaakt mensen aan werk te helpen en te houden. Benieuwd naar wat het motorblok daarvan gaat stomen! De komende periode is er in ieder geval meer te besteden doordat de crisis is bezworen.

BEGROTING 2018
Opvallend aan deze begroting is de vraag om personeel om in te zetten in de bedrijfsvoering. Er is vanuit het rijk meer geld gekomen, waardoor we financiële ruimte krijgen. Eindelijk gaan we zoals dat genoemd wordt de trap op, en niet af. Deze ruimte wordt in dit voorstel vrijwel geheel ingezet voor bedrijfsvoering.
Wat heeft onze burger daaraan? Betere service? Snellere afwikkeling?
Of werken we hard mee aan de juridificering van onze maatschappij?
Een verbeterslag bleek nodig. Wel vragen wij ons af: uit welk budget wordt de huidige nu lopende verbeterslag dan betaald? De verbeterslag is toch al lang ingezet. Na implementatie zou dit de gewone handelswijze moeten zijn. Dus geen extra werk geven.
De bezuinigingstaakstelling die er nog ligt komt geheel voor het sociaal domein. 3,8 ton verwacht het college te kunnen besparen, op huishoudelijke hulp, op PGB’s en door kanteling.
Kan dit wel en welk effect heeft dat op onze burgers? Is de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen zo nog voldoende? Komt het laaggeletterd bestrijdingsplan wel van de grond? Krijgen voormalig Wajongers een jobcoach om te leren werken?
Houden mantelzorgers het nog vol? Krijgen we snel genoeg zicht op gezinnen met problemen, en pakken we preventief genoeg door?
Wat betreft de aanbesteding van de jeugdzorg maken wij ons zorgen. Het ingezette beleid lijkt oké, onze controlerende taak is lastig en de financiën zijn ondoorzichtig.
Ook opvallend is het grote aantal PM-posten. Ook hier wordt binnen het budget van het sociaal domein verwacht extra taken te kunnen betalen.
Het sociaal domein wordt zo voor de Raad een tombola van samengevoegde bedragen, waar heen en weer geschoven wordt met mee- en tegenvallers.
Zo is dit ook bedoeld, ja, maar hoe controleert de Raad dat de welzijns- en zorgdoelen gehaald worden en onze burgers mee kunnen blijven doen.
Als je in de schulden zit, bijvoorbeeld, gaat je IQ achteruit, je besluitvaardigheid loopt terug. De PvdA fractie wil dat mensen kansen krijgen, dat ze zelfvertrouwen op kunnen doen en onder de mensen te komen. Daar is doorontwikkeling van participatiebeleid en verdere uitvoering voor nodig.

Het college heeft ons niet overtuigd dat alle financiële ruimte besteed moet worden alleen aan bedrijfsvoering. Wij willen deze ruimte ook benutten om beleid te maken, in te zetten op netwerken ter ondersteuning van kwetsbare mensen. Uiteindelijk levert deze steun zelfstandiger mensen op, die zelf ook weer kunnen participeren.

JEUGD- EN DORPENTEAMS
Met de inzet van jeugd- en dorpenteams hebben wij een netwerk-werkwijze waar de PvdA fractie achter staat en vertrouwen in heeft. Ook Kearn werkt goed aan verbinding in dorpen. Er wordt samenwerking gezocht met andere maatschappelijk belangrijke organisaties, zoals dorpsbelangen, sportclubs en kerken. Het is de vraag of voor al deze belangrijke PvdA speerpunten voldoende geld beschikbaar is in deze begroting.

DE STERKSTE SCHOUDERS …
Met elkaar en voor elkaar, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dit maakt de PvdA tot een sociale, vooruitstrevende beweging. Wij staan voor onze –genuanceerde- standpunten, wij staan voor deze prachtige, Frysktalige, duurzame en betrouwbare gemeente, zonder industriële vergister bij Burgum, met vertrouwen in de toekomst, goede voorzieningen en kansen voor iedereen.

TOT SLOT
Onze oud waarnemend burgemeester Wilma Mansveld (PvdA) zei het zo mooi: alleen ga je harder maar samen kom je verder.Daar zit in deze gemeente onze kracht. De PvdA werkt –in goede samenwerking- hier al jaren aan!

OP DE TOEKOMST!

 

 

 

 

 

 

 

Peter van de Hoef

Peter van de Hoef

Hallo, Mijn naam is Peter van de Hoef. Ik ben geboren (1951) en getogen in Gelderland, woon vanaf 1987 in Fryslân en sinds 1989 in Burgum. Ik heb 2 prachtige kinderen die hun weg in het leven inmiddels gevonden hebben. Ik heb mijn hele werkzame leven bij Staatsbosbeheer gewerkt en daar veel kansen gehad om

Meer over Peter van de Hoef