Door Sipke van der Meulen op 17 juni 2016

Geluidsoverlast Festivals Groene Ster

In de raadsvergadering van 16 juni kwam de geluidsoverlast van festivals in de Groene Ster voor onze inwoners aan de orde. De PvdA-fractie heeft laten weten dat wij voor het houden van (goede) festivals zijn, maar dat de geluidsoverlast beperkt moet blijven.
Ook alle andere fracties vonden dat. Ondanks deze raadsbrede opvatting die als een steun in de rug van onze wethouder Houkje Rijpstra gezien mag worden, kwam de fractie van GrienLinks met een Motie van dezelfde strekking.
Een motie die het College van Burgemeester en Wethouders verzoekt te doen wat ze reeds met verve doet is mijns inziens een overbodige motie. Daarom heeft onze fractie die bij de stemming niet gesteund.
Na afloop van de beraadslagingen hebben we nog een goed gesprek gehad met de heren Van Gelder en Bos van de Stichting Groene Ster Duurzaam over de mogelijkheden om met de organisatoren van met name het Psy-Fi festival in contact te komen om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Helaas schatten zij die kans niet hoog in.
Over de festivals Promised Land en Welcome to the Village waren de heren redelijk positief.
Met elkaar in contact komen lijkt ons in deze een betere oplossing dan via mails, website, moties, beroeps- en rechtzaken “in de loopgraven” te blijven.

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Wat houdt me bezig In de fractie zie ik mij als een generalist. Ik lees en zie veel en denk aan veel onderwerpen een bijdrage te kunnen leveren. Natuurlijk heb ik specifieke interesses. Daarbij laat ik mij behoorlijk inspireren door denkbeelden over een leefgemeenschap zoals die zich in de Trynwâlden ontwikkelt. Dat is ook de

Meer over Sipke van der Meulen