Door op 31 december 2012

Er is veel te doen de komende jaren in de wereld

De maatschappij is nog steeds niet zo ingericht als wij zouden willen. Een leefbaar land waaraan iedereen tevreden, tolerant en met gebruikmaking van eigen en elkaars capaciteiten en talenten een aandeel in levert. En dat aandeel naar draagkracht. Niets gaat vanzelf iedereen geeft en iedereen neemt. Heb je veel talenten dan krijg je veel en draag je ook veel bij aan het collectief.

De jeugd leeft zonder zorgen, krijgt goede scholing, leert werken en verantwoording dragen voor eigen gedrag, omgang met mens en natuur en zijn toekomstige rol in het maatschappelijk functioneren. Werkenden kunnen in veiligheid hun kennis en kunde inzetten tegen een vergoeding volgens een goede CAO. Ouderen moeten in staat gesteld worden na hun werkzame leven zonder verplichtende inspanning gezond en goed te leven. In alle levensfasen is er hulp en steun voor gehandicapten, zieken en personen die oorlogsgebied ontvlucht zijn. Armoede is een begrip uit vorige eeuwen. Verschillen moeten en mogen er zijn. Uitwassen, zeer zeker als ze betaald zijn met gemeenschapsgeld, worden tegengegaan. Het domein wat er zo uit moet zien moet zo groot mogelijk zijn . Dat moet niet ophouden aan de grenzen van Nederland of Europa. Zo zou de wereld eruit moeten zien.

Er is veel te doen de komende jaren in Europa

Het streven naar een verenigd Europa is ontstaan met het doel om de eeuwen van oorlogvoeren tussen de volkeren van Europa voor altijd achter ons te laten, zonder kans op herhaling. Nederland is een van de welvarendste landen binnen Europa. Diederik Samsom stelt dat er een einde komt aan de groei van de welvaart. Dat zal voor Nederland wel zo zijn maar niet voor geheel Europa. Onze welvaart zal de komende jaren nog verder worden gedeeld. Dat is noodzakelijk voor het laten ontstaat van een stabiel Europa, de enige basis waarop geen oorlog kan gedijen. Een economisch verenigd Europa geeft het noodzakelijke formaat om mee te doen in de wereldeconomie.

Er is veel te doen de komende jaren in Nederland.

De welvaart in Nederland zal niet meer groeien doordat de economie in een lagere versnelling gaat. Nederland bezuinigd. De overheids kosten worden verlaagd de lasten voor de burger stijgen. Er blijft steeds minder geld over voor, in eerste instantie de leuke dingen,later de noodzakelijke en als laatste voor de primaire levensbehoeften. De burger die het minste heeft wordt het eerst en het zwaarst getroffen. Die groep wordt afhankelijk en verliest zijn actieve rol in de maatschappij. Dit mechanisme is een neergaande spiraal. Stimuleren van de economie is het medicijn waarmee stagnatie afgeremd en groei gestimuleerd moet worden. Toch kan het zijn dat we het begrip armoede nog zullen moeten uitleggen en bestrijden. Tenminste als we de krachten van de huidige machtsverdeling zijn gang laten gaan. Dat gaan we dus niet doen. We gaan er aan werken en blijven toezien dat we de beproefde principes van het socialisme toegepast krijgen. Dat vraagt allereerst veel medestanders onder de bevolking, volksvertegenwoordigers en bestuurders. Het resultaat van verkiezingen zullen bepalen of en hoeveel er van deze voornemens waargemaakt kunnen worden.

Er is veel te doen de komende jaren in de gemeenten.

De rijksoverheid bezuinigd door heel veel taken niet meer zelf uit te voeren maar op te dragen aan de gemeenten. Gemeenten kunnen dan wel trots zijn dat ze neergezet worden als eerste en belangrijkste overheidslaag maar worden wel geconfronteerd met een geweldige toename van verantwoordelijkheden en taken zonder dat daar voldoende geld voor verstrekt wordt. Er moet bezuinigd worden , het rijk bepaald hoeveel en de gemeenten mogen het realiseren. Dat zal de komende jaren een zeer zware klus blijken te zijn. Er is dus meer drukte in de gemeentewinkel.

Er is veel te doen de komende jaren in de PvdA Tytsjerksteradiel

Meer bevoegdheden bij de gemeente betekend dat de gemeenteraad meer te zeggen heeft, dus wordt het ook belangrijker om juist dan een zo groot mogelijke PVDA fractie te hebben. Met de komst van Hans Spekman als voorzitter van de PvdA is de partij zichtbaarder en strijdbaarder geworden. Dat moet aanstekelijk gaan werken. Dat vuur moet doorgegeven worden. We moeten actief worden , onze standpunten uitdragen en toelichten en niet als laatste ons er naar gedragen. De zogenaamde permanente campagne moet er voor zorgen dat we in gesprek zijn over de onderwerpen die er toe doen. De laatste tijd zie ik tekenen die er op wijzen dat ook onze eigen PvdA afdeling sterker is en meer aan de weg timmert. Nog nooit was het bestuur zo groot als nu. Voor het eerst hebben we een goed gevuld jaarprogramma. Steeds vaker hebben we een prominente PvdA politicus/ca in ons midden. Dat vraagt om continuering. Met plezier heb ik dan ook het voorzitterschap van onze afdeling op mij genomen. Voor ons ligt een jaar dat in het teken zal staan van campagne activiteiten gericht op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. We zullen er aan werken om meer mensen bij de politiek te betrekken, te activeren en te winnen voor onze standpunten. Bij de laatste verkiezingen hebben velen gekozen voor de PvdA om een linkse invloed te garanderen. De realiteit is dat we flink wat in de melk te brokkelen hebben maar wel moeten dealen met rechts. Samsom en Rutte hebben afgesproken dat ze met het principe van geven en nemen en niet met compromissen willen regeren. Dat zal af en toe flink wat spanningen geven en vergt ook van de PvdA een kritisch toezicht op het mandaat van de regering. Dat is de Kamerfractie wel toevertrouwd. Dit landelijke succes kan ook een nadeel opleveren. Hoewel het geen wetmatigheid is bestaat er een kans dat het draagvlak in de samenleving voor de PvdA gaat krimpen als gevolg van de regeringsdeelname. Dit soort tendensen worden gebouwd op meningen en analyses veelal uit het Haagse circuit die als gevolg van de uitvergroting door de media een eigen leven gaan leiden. Daar is moeilijk tegen te vechten. Wat we wel kunnen doen is zelfbewust onze boodschappen blijven uitdragen en actuele politieke zaken uitleggen en verdedigen. Die rol willen we hoe bescheiden van omvang ook vanaf nu de volle ruimte geven in al onze politieke ontmoetingen.

Ik wens alle leden van de afdeling Tytsjerksteradiel een heel gezond 2013 en succes op persoonlijk en zakelijk vlak.

Laten we elkaar veel inspiratie toewensen in het komende campagnejaar want er is veel te doen de komende jaren in Tytsjerksteradiel.