1 maart 2017

De monumenten

Op oude ansichtkaarten van onze gemeente kunnen we zien hoe onze dorpen er ca 100 jaar geleden uitzagen. Er is veel veranderd, uitbreidingen natuurlijk maar ook sloop van bepaalde karakteristieke gebouwen. Soms onontkoombaar, maar met wat meer zorg hadden we meer kunnen behouden. Om hier in de toekomst meer aandacht aan te geven hebben we in 2014 als raad van Tytsjerksteradiel in grote meerderheid een erfgoed verordening aangenomen. Deze verordening maakt het mogelijk om in onze gemeente een aantal woningen aan te wijzen als monumenten en op die manier deze beter in stand te kunnen houden voor de toekomst. Het eerste bestemmingsplan waarin dit zou worden geregeld was het bestemmingsplan Burgum. Het bleek dat de eigenaren van de gemeentelijke monumenten nogal wat problemen hebben met de opgelegde regels. Zo moet er vaker een vergunning aangevraagd worden en daarbij ook nog leges betaald. Volgens deze eigenaren is de verordening overbodig omdat ze hun pand prima zelf hebben onderhouden. Tijdens een rondgang met diverse raadsleden hebben we dat ook kunnen constateren. Jammer dat de bedoeling van de verordening; het ondersteunen van eigenaren bij het in stand houden van hun woning, niet goed uit de verf is gekomen. Uitgangspunt voor onze partij is dat het aangezicht van een woning niet alleen een zaak is van de eigenaar, maar ook van de bewoners eromheen die ook een stem hebben hoe de aanblik van een straat of dorp er uit komt te zien. Volgens de wet moet er bij monumenten aan nogal wat eisen worden voldaan inclusief de benodigde vergunningen. Het college kan door het stellen van nadere regels echter veel van deze complicaties voorkomen.

Natuurlijk willen we datgene wat karakteristiek is in onze gemeente graag behouden. Hiervoor is wel medewerking vereist van de monumenteneigenaren. Besloten is dan ook om de werking van de erfgoedverordening op te schorten om zodoende in overleg met de eigenaren te komen tot een regeling die aanvaardbaar is. Een goeie zaak want regels waar weinigen het mee eens zijn werken meestal niet goed.

De verdere behandeling zal in het najaar plaatsvinden om de wethouder ruim de gelegenheid te geven overleg te voeren met de betrokkenen en dan met een aangepast voorstel te komen. Wij wachten af.