Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een Nederlandse wet die per 1 januari 2007 is ingevoerd. De wet vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn. Dit stelsel bestaat naast de Wmo ook uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De wet verplicht de gemeente om burgers keuze te bieden uit hulp in natura of een persoonsgebonden budget, waarmee de zorg of hulp zelf ingekocht kan worden. Daarnaast is er een compensatieplicht, dat wil zeggen de beperkingen (zoals huishoudelijke beperkingen) die iemand ondervindt worden gecompenseerd door voorzieningen aan te bieden.

De Wmo omvat:

  •     woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen (voorheen via de WVG)
  •     welzijnsbeleid (voorheen via de Welzijnswet 1994)
  •     huishoudelijke verzorging (voorheen via de AWBZ)
  •     bestrijding van huiselijk geweld
  •     vrouwenopvang
  •     zorg voor dak- en thuislozen (Maatschappelijke Opvang)