Standpunten

Zoeken

Algemene Beschouwingen

Algemene beschouwingen is een Nederlandse term voor vergaderingen van een politiek orgaan als de gemeenteraad die worden gehouden om te discussiëren over de plannen die het college van burgemeester en wethouders voor de komende periode hebben gepresenteerd. Algemene beschouwingen vinden gewoonlijk elk jaar plaats om de plannen voor het komende jaar te bespreken. Het verschil met gewone vergaderingen is, dat bij de algemene beschouwingen niet wordt gepraat over de voorstellen die op dat moment actueel zijn, maar over het totale beleid.

Lees verder

Begroting

Lees verder

Caparis

Caparis is een NV waarvan de aandelen in handen zijn van 8 grote Friese gemeenten: Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Caparis voert voor deze gemeenten via de Gemeenschappelijke Regeling SW 'Fryslân' ook de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Caparis zoekt en onderhoudt een extern netwerk van arbeidsplaatsen bij reguliere organisaties ten behoeve van begeleid werken en detacheringen, als ook het plaatsen en begeleiden van SW'ers op die arbeidsplaatsen. Caparis voert zelf reïntegratie-activiteiten uit.

Lees verder

De drie decentralisaties: Jeugd, Zorg en Participatie

Lees verder

Dorpszaken

Op deze pagina vindt u verschillende onderwerpen die allemaal te maken hebben met de dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het gaat om onderwerpen, standpunten, discussies etc. in de raadsvergaderingen.

Lees verder

Duurzaamheid

Lees verder

Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan

Hierbij gaat het om de volgende principe´s: Het voorkomen van onbedoeld gebruik van wegen (b.v. sluipverkeer); Het voorkomen van grote verschillen tussen de verschillende verkeers- categorieën in zowel verplaatsingsrichting, massa als rijsnelheid; Het voorkomen van onzeker rijgedrag door heldere en duidelijke weg- en verkeerssituatie´s te creëren.

Lees verder

Perspectief nota

De gemeente lijkt een marionet in handen van Den Haag en Brussel; dat is een ingewikkeld en lastig proces om daar iets aan te doen. Wel kunnen we in lokaal de touwtjes losser maken of met elastiek gaan werken. Zodat wij, gemeenteraad en college, en onze burgers de ruimte krijgen om binnen de Friese of Tytsjerksteradielse norm aan de slag te gaan! Dat is de uitdaging die de PvdA de komende periode aan wil gaan. Het lef hebben om ons niet als een marionet te gedragen!! Ellen Bruins Slot Sipke van der Meulen Bart Bakker Rinze Eizema Fractie PvdA Tytsjerksteradiel

Lees verder

Rekreatie

Lees verder

Samenwerking Tytsjerksteradiel – Achtkarspelen

Lees verder

Verkiezingen 19 maart 2014

Op deze pagina vindt u alle artikelen, foto's, weblogs. Daarnaast kun u hier het verkiezingsprogramma "Meiinoar Sterk(er)! en de kandidatenlijst vinden.

Lees verder

Werk en inkomen

Werk is van groot belang voor zowel individuele mensen als de samenleving. Werk verschaft niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, sociale contacten en vermindert afhankelijkheid. Werk houdt mensen betrokken bij de samenleving en is een voorwaarde voor solidariteit en emancipatie.

Lees verder

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een Nederlandse wet die per 1 januari 2007 is ingevoerd. De wet vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn. Dit stelsel bestaat naast de Wmo ook uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees verder

Wonen

Iedereen verdient een goed dak boven zijn of haar hoofd. Voor veel mensen, of het nu starters, doorstromers of ouderen zijn, is dat onvoldoende bereikbaar.

Lees verder