Speerpunten

PARTICIPATIE

 • De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving.
 • De PvdA wil voor iedereen een zinvolle plek in de samenleving en met voldoende sociale contacten;
 • De PvdA wil meer middelen inzetten of benutten om mensen mee te kunnen laten doen.
 • De PvdA wil de Dorpenteams en Jeugdteams ook inzetten voor participatie, werk en inkomen en preventie bij geldproblemen;
 • De PvdA wil inzetten op verder voorkomen van schulden door samenwerking met maatschappelijke partners;
 • De PvdA wil inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven helpen.

CIRCULAIRE EKONOMIE

 • De PvdA wil toe naar volledige circulaire bedrijfsvoering bij de Gemeente Tytsjerksteradiel uiterlijk in het jaar 2030;
 • De PvdA wil dat de Gemeente Tytsjerksteradiel een plan voor verduurzaming van de woningbouw ontwikkelen;
 • De PvdA wil dat de gemeente Tytsjerksteradiel op korte termijn start met circulair inkopen.

ONDERWIJS

 • De PvdA wil goed onderwijs in goede scholen in de dorpen;
 • De PvdA wil dat op gefuseerde basisscholen alle leerlingen welkom zijn en dat zowel personeel met een openbare als een christelijke achtergrond, aan het werk kunnen;
 • De PvdA is in geval van nieuwe fusie voorstander van toepassing van de nieuwe Wet op de Samenwerkingsscholen, waarbij het openbare karakter en de bijzondere identiteit van de samenwerkingsschool gewaarborgd wordt via een identiteitscommissie op schoolniveau;
 • De PvdA wil dat (onderwijs)vastgoed wordt zoveel mogelijk gecombineerd met maatschappelijke functies.

SPORT EN BEWEGEN

 • De PvdA wil sporten en bewegen voor iedereen in onze dorpen blijven stimuleren. Sport is goed voor je lijf en sociale contacten
 • De PvdA wil alternatieve oplossingen zoeken voor het rubbergranulaat in kunstgrasvelden
 • De PvdA wil de lokale sportclubs stimuleren tot onderlinge samenwerking.

DUURZAAM

 • De PvdA wil toe naar 100 % duurzame energie in de gemeente Tytsjerksteradiel uiterlijk in het jaar 2030;
 • De PvdA wil een energieplan gemeente Tytsjerksteradiel samen met onze burgers maken;
 • De PvdA wil ook voor de koopwoningen een forse verduurzamings-taakstelling realiseren. Wij willen aansluiten bij de Friese Energiestrategie;
 • De PvdA wil fossielvrij (school/taxi/sport) vervoer in de gemeente Tytsjerksteradiel;
 • De PvdA wil snelle oplaadpunten in de gemeente Tytsjerksteradiel;
 • De PvdA wil geen nieuwe gasboringen meer.

RUIMTELIJK EN BOUWEN

 • De PvdA wil de burger optimale inbreng geven in de te ontwikkelen omgevingsvisie;
 • De PvdA wil naar behoefte bouwen, rekening houdend met de bevolkingsontwikkeling;
 • De PvdA kiest voor bouwen in de kerndorpen: Burgum, Hurdegaryp en Trynwâlden;
 • De PvdA wil verbouwen en isoleren van bestaande gebouwen verder stimuleren(statiegeld wonen);
 • De PvdA wil gericht bouwen voor alleenstaanden;
 • De PvdA wil in Burgum het gebied ‘De Warren’ ontwikkelen voor de nieuwbouw.

WERK EN INKOMEN

 • De PvdA wil dat er gemeente breed per jaar minstens 50 werkervaringsplekken beschikbaar zijn;
 • De PvdA wil dat de gemeente Tytsjerksteradiel een fysiek en digitaal ondernemerscafé voor betere afstemming van vraag en aanbod opzet;
 • De PvdA wil dat er iedere 2 jaar een werkgelegenheidsmarkt wordt georganiseerd door de Gemeente;
 • De PvdA wil minstens 5 arbeidsplekken bij bedrijven in de gemeente Tytsjerksteradiel krijgen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Quotumwet);
 • De PvdA wil een betere info over onderwijs/scholing in onze Gemeente.

GEHOORD EN VERTROUWEN

 • De PvdA wol witte wat der libbet ûnder it folk, troch yn alle doarpen yn petear te gean mei har ynwenners;
 • De PvdA wil een beter contact tussen de overheid en de burger, o.a. door het inzetten van “de RODE-telefoon” voor burgers die zich niet gehoord voelen;
 • De PvdA wil experimenteren met nieuwe democratische instrumenten. Nodig bijvoorbeeld burgers via loting uit om in een Burgerpanel mee te praten;
 • De PvdA staat voor doen wat je zegt en zeggen wat je doet;
 • De PvdA wil dat in deze netwerksamenleving de bestuurders vooral ‘verbinders’ zijn.

CULTUUR EN RECREATIE

 • De PvdA wil cultuur openbaar, toegankelijk en laagdrempelig houden. (Ver)nieuwe(nde) initiatieven worden ruim gesteund;
 • De PvdA wil door cultuur de burgers bij elkaar brengen.

 

Vangnet en leefbaarheid

 • De PvdA wil het huidig ruimhartige Sociaal Beleid van Tytsjerksteradiel behouden.
 • De PvdA wil mensen in staat stellen om blijvend uit ‘de shit’ te komen;
 • De PvdA constateert dat de voedselbank ‘helaas’ een noodzakelijk vangnet is en deze verdient onze steun. Dit geldt óók voor de Kleding- en Speelgoedbank;
 • De PvdA wil burgerinitiatieven faciliteren op het gebied van leefbare dorpen, hiervoorruimte in de begrotingen voor de Raadsperiode 18-22 opnemen;
 • De PvdA wil blijven uitdagen en subsidiëren ter ondersteuning van de burgerinitiatieven.

NATUUR, LANDSCHAP EN PLATTELAND

 • De PvdA wol foar boeren in stik bûter yn de brij, mar ek graach blommige greiden, krûden, ynsekten en fûgels yn it lân;
 • De PvdA wil in ieder dorp een bijenweide met o.a. een insectenhotel;
 • De PvdA wil duurzame ontwikkelingen in de natuur en landschap in de gemeente Tytsjerksteradiel;
 • De PvdA wil in samenwerking met de Noardelijke Fryske Walden en LTO, de natuur- en landschapswaarden koesteren, behouden en waar mogelijk ontwikkelen.

 

VARIA

 • De PvdA wil nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zo breed mogelijk inzetten met aandacht voor mensen die o.a. door leeftijd of financiën niet mee kunnen komen;
 • De PvdA draagt het Frysk een warm hart toe en steunt het nieuwe beleidsplan volledig;
 • De PvdA wil samenwerking met andere gemeenten. De PvdA vindt dat de werkmaatschappij 8KTD ook voor andere gemeenten aan de slag kan;
 • De samenwerking met Achtkarspelen wordt voortgezet en geoptimaliseerd. Naast deze samenwerking is ook die met Smallingerland wat ons betreft bespreekbaar;
 • De PvdA zal zich blijven inzetten om landelijk de problematiek van ‘veilige landen’ in het kader van het vluchtelingenbeleid aan te kaarten.