Door Margot Erkelens op 17 december 2015

WMO Vertrouwenspersoon zorg

In November 2014 is door de PvdA en de ChristenUnie en gesteund door Groen Links en de FNP een motie ingediend waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken op welke wijze een Ombudsman/klachtenmeldpunt ingericht kan worden. 17 december 2015 staat ter vaststelling op de agenda van de raadsvergadering de voorziening Vertrouwenspersoon. Een goed middel om een kwetsbare doelgroep onafhankelijk ondersteuning te kunnen bieden en om beroep en bezwaar procedures te voorkomen. De Pvda is tevreden met de voorliggende voorziening vertrouwenspersoon zorg!

Waarom een vertrouwenspersoon zorg?

De gemeente biedt nu de mogelijkheid tot het gebruik maken van een vertrouwenspersoon van buiten de reguliere ondersteuningsvormen, die een inwoner in geval van een ondersteuningsvraag kan bijstaan en adviseren

  • bij het gesprek en de beoordeling van wat in de situatie van betrokkene aan de hand is,
  • wat aan ondersteuning mogelijk en nodig is,
  • door wie, en hoe, die ondersteuning geboden kan worden.

Het is goed voorstelbaar – in deze tijd van veranderingen, kantelingen, afstemmen van systemen en regels, verwachtingen – dat burgers baat hebben bij een adviseur (vertrouwenspersoon zorg), die in staat is om partijen op een juiste manier te verbinden of tussen partijen te bemiddelen. Zo’n vertrouwensrol kan bijvoorbeeld van belang zijn in het voortraject, of na een tweede keukentafelgesprek of bezwaarprocedure, of bij de keuze voor een aanbieder. Met zo’n vertrouwensrol kunnen wellicht second-opinion vragen, klachten- en/of beroep-bezwaarprocedures, die toch meer formeel zijn, voorkomen worden.

Het zal van de specifieke situatie en kwetsbaarheid van de betreffende inwoner afhangen welke specifieke vorm van vertrouwenspersoon in die situatie en voor die persoon en het meest aangewezen is.

Er zijn meerdere vormen van vertrouwenspersoon bekend waar aan gedacht kan worden. Zo zijn er familie-vertrouwens-personen voor mensen met psychiatrische problemen, vertrouwenspersonen voor mensen met verstandelijke beperking, meer algemene vertrouwenspersonen van Zorgbelang, mentoren. In veel gevallen zal de beoogde vertrouwensrol vervuld kunnen worden door een vrijwilliger, andere op professionele basis.

De gemeente zal binnen het totaal van de uitgaven voor de nieuwe Wmo-taken een budget specifiek oormerken t.b.v. het inschakelen van vertrouwenspersonen in die situaties waarin kwetsbare inwoners-met-ondersteuningsvraag die behoefte hebben en niet bijgestaan worden vanuit hun eigen sociale omgeving of anderszins ondersteund worden.

De cliëntondersteuners/sociaalwerkers van de dorpenteams kunnen – in de hierboven bedoelde situaties – de opdracht meekrijgen om zonder nadere voorwaarden die mogelijkheid te bieden aan kwetsbare inwoners-met-ondersteuningsvraag.

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Wie ben ik: Margot Erkelens geboren in 1954 in Stadskanaal; Dochter van Jaap en Bets. Ouders wier leven getekend werd door de periode 1938 – 1953 die zij in Indonesië doorbrachten. Zij waren ouders die verantwoordelijkheid namen voor de samenleving waarin ze woonden en werkten en die anderen konden inspireren en motiveren; Moeder van Annemaaike,

Meer over Margot Erkelens