Door Ellen Bruins Slot op 12 juni 2012

Terugblik PPN donderdag 7 juni 2012

De algemene beschouwingen, door onze fractievoorzitter Ellen Bruins Slot beeldend ondersteund met een marionet, draaiden om het afhankelijk zijn van Den Haag, Brussel en de wereldmarkt, en de link naar het lokale, de Friese Norm. Hier in Friesland kunnen we streekeigen waarden blijven hanteren en daar ook eigen kracht uit halen.Het budget voor 2013 is uitgebreid besproken en veel is er financieel niet gewijzigd.

De PvdA fractie heeft een goed resultaat behaald. De motie van Bart Bakker, over een Tytsjerksteradielse norm voor bezoldiging bij gesubsidieerde instellingen, heeft het heel ruim gehaald.

Het is ons een doorn in het oog dat mensen die voor gesubsidieerde instellingen werken, soms ruim meer betaald krijgen dan bijvoorbeeld een burgemeester of een gedeputeerde bij de provincie. In Tytsjerksteradiel is nu afgesproken dat we het burgermeesterssalaris als norm stellen .

Sipke van der Meulen heeft samen met FNP en CDA middels een motie gevraagd om een onderzoek naar de haalbaarheid van multifunctioneel gebruik van ruimten in Earnewald. Dit naar aanleiding van de vraag vanuit Dorpsbelang en de vraag in het onderwijshuisvestingsplan om geld voor renovatie van de school. Het zou mooi zijn als de school wordt opgeknapt en wellicht ook wat uitgebreid, dat de ruimten ook door anderen kan worden gebruikt, denk aan een ouderensoos of buitenschoolse opvang.

Een motie van het CDA, halvering van het budget voor machinaal straten, heeft het tot onze verbazing gehaald. Zonder veel onderbouwing werd gesteld dat dit wel met de helft minder kan volgend jaar. Een vraag tot nadere calculatie van de kosten had onze instemming wel kunnen krijgen, maar zonder cijfers over kosten tot nu toe en informatie over verschillen in kosten tussen handmatig en machinaal straten is het een risico dat we volgend jaar tekort komen op dit punt.

De Motie voor de Stichting Urgente Noden is door het college overgenomen en kunnen we dus intrekken. Het college zoekt uit hoe we de fondsen die er zijn- er zijn er meer, ook bv de stichting leergeld, het sport en cultuurfonds- het beste bij elkaar kunnen brengen, zodat de kosten van de beoordeling en de uitvoering omlaag kunnen.

Ook komt er in het najaar een notitie minimabeleid. Participatie en re-integratie en Social-return is het college mee bezig. Alles afhankelijk van wat er vanuit Den Haag besloten wordt. Hoe de verkiezingen en de kabinetsformatie verloopt is hier bepalend!

Voor de Politieke termijnagenda, het programma voor de komende 2 jaar, heeft de fractie vier punten aangedragen:

  • de woningvoorraad, mogelijkheden voor starters. Huur, goedkope koop, inventarisatie wat er te koop is(leegstand?), doorstroming. Maatregelen ter ondersteuning starters?
  • Onderzoek naar mogelijkheden voor een Strippenkaart voor mensen afhankelijk van uitkering, om klusjes te doen tegen vrijwilligersvergoeding, en voor dorpsbelangen, om klusjes te laten doen. Dit idee heeft het college overgenomen, de motie hebben we ingetrokken.
  • Achter de voordeur: Uit veiligheidsrapportages blijkt dat in onze gemeente in toenemende mate sprake is van huiselijk geweld, schulden en eenzaamheid. De fractie van de PvdA maakt zich hier zorgen over, en vraag aandacht voor deze problematiek. Kan de gemeente hier -direct of indirect- meer tegen doen?
  • Communicatie:
  1. Naar burgers over de samenwerking met Achtkarspelen, samenwerking in NoordOost Friesland, en in de Stadsregio. En
  2. In het contact met dorpen: wat gebeurt er al, wat gaat goed en wat kan beter? Wat past bij dit dorp? Meer uit eigen krachten dorp halen. Dit komt waarschijnlijk bij de notitie burgerparticipatie terug.
    Een wat onze fractie betreft geslaagde dag.
Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot