8 november 2015

Reactie begroting 2016

In de raadsvergadering van 5 november werd begroting voor 2016 behandeld. De publieke tribune zat overvol door de belangstelling van voetballers van de clubs uit Burgum en Hurdegaryp die wilden weten of zij in de toekomst op kunstgras zouden voetballen. Ellen Bruins-Slot sprak onderstaande tekst uit bij de behandeling van de begroting.

Het college presenteert de Raad een sluitende begroting voor 2016. Vanuit de PvdA fractie een compliment dat dit ook nu weer gelukt is. Wij kunnen ons vinden in de voorstellen van het college.

Met de volgende opmerkingen:

  1. Voor de kunstgrasvelden in Burgum en Hurdegaryp, waarbij wij bij de perspectiefnota een financieel voorbehoud hebben gemaakt, is financiële ruimte gevonden in deze begroting. Zij kunnen wat ons betreft dus worden aangelegd! Wij pleitten wel voor het gezamenlijk aanbesteden van deze velden, in combinatie met de vervanging van de velden in de Trynwâlden en Garyp. Dit kan volumevoordeel opleveren, en daarmee financieel aantrekkelijker zijn dan wachten tot 2017, het jaar waarin de velden gepland zijn te worden vervangen.
  2. De PvdA is blij met het beleidsvoornemen voor een ontmoetingsruimte in Gytsjerk. Wij zijn voor een multifunctionele invulling hiervan bijvoorbeeld bij het zwembad. Door te combineren kunnen meer voorzieningen behouden blijven.

We gaan akkoord met de uiteenzetting van de financieel positie van de gemeente. Met daarbij de volgende opmerkingen:

  1. De begroting is sluitend gemaakt met behulp van onze reserves. Die zijn daar in principe voor, maar ze zijn niet onbeperkt! Het signaal niveau is inmiddels vrijwel bereikt.
  2. De perspectieven voor de komende jaren zijn door de grotere bijdragen vanuit het rijk positief. Dat is heel mooi, maar werd ook tijd, gezien de teruglopende reserves.

De PvdA ziet hier een groot zorgpunt: de effecten van de decentralisaties in de zorg, voor jeugd en voor werk zijn nog niet duidelijk. Zowel financieel als in de uitvoering .

38,9 % van onze begroting wordt in dit sociale domein besteed. Deze taartpunt is door de decentralisaties groter dan ooit. En dat terwijl wij niet weten of we dit jaar, 2015, voldoende begroot hebben hiervoor. Laat staan dat we goed kunnen inschatten of het deel wat we uittrekken voor 2016 genoeg is om de uitgaven te dekken.

Er zijn veel vragen waar we op dit moment geen antwoord op hebben. Zijn de effecten van het kantelingsproces voldoende? Is de rijksbijdrage groot genoeg? Zullen de oplopende uitgaven voor jeugdzorg stabiliseren, Loopt de werkloosheid terug door de aantrekkende economie? Levert de samenwerking met Achtkarspelen ook het voordeel op waar we op rekenen?

Wel hebben we door de afgelopen periode te investeren in onze gemeente een goede uitgangspositie. Projecten zoals de centrale as, Kansen in kernen, Earnewald Waterfront, Vijversburg, de Markt in Burgum, MFC Hurdegaryp en MFC Noord Burgum, Renovatie Zwembad Burgum, Waterfront Burgum nog in de planning. En nu dus ook nieuwe kunstgrasvelden. De leefbaarheid en bereikbaarheid en de economische positie van onze gemeente is en wordt hierdoor versterkt.

Daarnaast is er doorlopend aandacht voor duurzaamheid, fair-trade en hebben we een goed minimabeleid in stand weten te houden. Een solide basis waarop onze gemeente verder kan bouwen. En waar voor de PvdA ook plaats is voor opvang van mensen in nood.

De vluchtelingen die hier extra kunnen komen, zien wij graag zo snel mogelijk geïntegreerd in onze samenleving. Een al dan niet tijdelijk woning, ondersteuning bij het wegwijs worden, en perspectief op werk voor statushouders is voor de fractie van de PvdA heel belangrijk. Hiervoor vragen we extra inspanning van het college. Waarbij we de belangen van onze burgers niet uit het oog verliezen. Wij zijn trots op de houding van de mensen in Burgum, getuige de veelal positieve reacties op de infomarkt die vorige week donderdag in het gemeentehuis is gehouden. De zorgvuldige en snelle aanpak tot nu toe van ons college hierin verdient een pluim.

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat deze solide basis op dit moment voldoende is om met deze begroting aan de slag te gaan in 2016. De fractie van de PvdA houdt ook in 2016 vinger aan de pols dat de uitwerking van de decentralisaties, de zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers inclusief vluchtelingen goed zullen verlopen. Wij willen kwetsbare burgers niet in de kou laten staan.