4 mei 2016

PvdA-Tytsjerksteradiel eert trouw lid

Gytsjerk – In 1946 werden zij en haar man direct lid van de net opgerichte Partij van de Arbeid. Logisch, vindt mevrouw A. de Jong-Miedema (93) uit Gytsjerk: “Myn man wie al lid fan de SDAP en hat altyd striden foar in better libben foar arbeiders.” Voorzitter Klaas Hiemstra en wethouder Houkje Rijpstra brachten in het kader van de Dag van de Arbeid namens de PvdA Tytsjerksteradiel de grote waardering voor deze partijtrouw over.

“By ús trouwen wiene wy it der gau oer iens: wy binne lid wurden fan de PvdA, ek al kaam ik net út in read nêst”, zo vertelt mevrouw De Jong. “Nei it ferstjerren fan myn man ha ik der gjin tel oer neitocht om dat lidmaatskip op te sizzen. As jo earne foar steane, stappe jo der net samar by wei.” Maar dat ze nu een bijzondere speld krijgt voor maar liefst 70 jaar lidmaatschap, dat overvalt haar wel wat. “We ha ús altyd ynsetten om it libben fan de arbeiders better te meitsjen en ik bin der wiis mei dat dat slagge is. Us bern hawwe it goed, mar it is spitich dat minsken net sa gau mear lid wurde fan in partij of in fakbûn. Dat hat ús ommers safolle goeds brocht!”

Op congressen en partijbijeenkomsten heeft ze sociaal-democratische kopstukken als Willem Drees, Anne Vondeling en Joop den Uyl zelf nog horen spreken: “Benammen Den Uyl, dat fûn ik sa’n aardige man en goeie politikus.” Nu volgt ze de politiek nog zijdelings, vooral via televisie en krant. “Fansels, der is altyd wol wat dêr’t je it wat minder mei iens binne, mar opsizze: dat noait!” Trots, met de speld op haar vest en een mooi bos rode rozen op het tafeltje voor haar, blijft mevrouw De Jong strijdbaar voor háár PvdA en dat wordt gewaardeerd.