Door op 20 september 2013

PvdA Tytsjerksteradiel blijft tegen aanschaf JSF

De afdeling Tytsjerksteradiel is één van de mede-indieners van motie tegen de aanschaf van de JSF. De afdeling kan niet begrijpen dat er op dit moment een besluit wordt genomen dat niet of nauwelijks is uit te leggen aan de leden en de kiezers.

Het rapport van de Rekenkamer maakt duidelijk dat een besluit niet of nauwelijks is gebaseerd op gedegen onderzoek en gegronde feiten.In een motie die zaterdag 21 september tijdens de extra ledenraad te Zwolle is ingediend, vragen de indieners de Tweede Kamerfractie om voorafgaand aan besluitvorming in de fractie invulling te geven aan eerder ingediende moties door:

  1. onafhankelijk onderzoek te doen naar geluidsproductie van de JSF en de gevolgen die dit heeft voor de geluidscontouren, geluidsisolatie en leefbaarheid;
  2. volledige beoordeling tussen de JSF en de Saab Gripen, ook op basis van niet openbare en geactualiseerde informatie. En toetsing middels testvluchten op hun operationele kwaliteiten i.p.v. alleen theoretische vergelijking. En tevens alle relevante kosten vergelijken, waarbij we adviseren de fabrikanten een bindende offerte te vragen inclusief boeteclausules;
  3. uitvoering van de ADC toets conform de Natuurbeschermingswet;
  4. inzicht in de te verwachten economische effecten (incidenteel en structureel).

het kabinet op te roepen om het besluit tot de aankoop uit te stellen totdat de vragen onder punt 1 op een degelijke manier onderzocht en beantwoord zijn.

Lees hier de  JSF motie PvdA ledenraad