Door Sipke van der Meulen op 1 oktober 2012

PvdA gelooft in samenwerking Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.

De wereld om ons heen wordt steeds complexer, gemeenten krijgen steeds meer taken van het Rijk en het ambtenarenapparaat moet effectief en efficiënt werken. Onze burgers moeten we vlot en goed bedienen op hun vragen naar een paspoort, een bouwvergunning of een aanvraag om (financiële) steun.De politiek noemt dat de 4 K’s: Klanten, Kwaliteit, Kosten en Kwetsbaarheid. Vooral om die redenen zoeken gemeenten samenwerking of samenvoeging. Tytsjerksteradiel blijft zelfstandig, maar gaat haar ambtenaren samen laten werken met die van Achtkarspelen.

Sinds 2011 wordt daar al aan gewerkt. Op een aantal terreinen zijn “proeftuinen” van samenwerking gemaakt (Wet Werk en Bijstand en Veiligheid) daarnaast zijn spontane vormen van samenwerking ontstaan. Begin 2012 is dit geëvalueerd en we hebben geconstateerd dat het “smaakt en naar meer smaakt”.

Aan de beide gemeenteraden werd afgelopen september de vraag voorgelegd hoe die samenwerking er de komende jaren uit gaat zien. De beide colleges stelden een variant voor waarbij alle huidige vormen van samenwerking definitief gemaakt worden en waarbij de bedrijfsvoering grotendeels samengevoegd wordt. Denk daarbij aan Personeelszaken, Financiën, ICT en dergelijke.
In de samenwerking in bedrijfsvoering is financiële winst te halen. In de overige samenwerking gaat het vooral om Kwaliteit en minder Kwetsbaarheid. Door deze samenwerking blijven de “eigen” gemeentelijke apparaten bestaan, maar ze worden ongeveer 40% kleiner. Daarnaast wordt er via een Gemeenschappelijke Regeling een nieuwe, gezamenlijke, ambtelijke dienst opgericht waar deze samenwerking in onder gebracht wordt.

De beide Ondernemingsraden stuurden een brief waarin aangedrongen werd op samenvoeging van beide ambtelijke apparaten, met uitzondering van de politiek bestuurlijk gevoelige beleidsterreinen.
De PvdA fractie heeft zich hierover uitgebreid laten informeren door een afvaardiging van deze OR-en. Op de 4 K’s heeft het zeker voordelen èn het geeft duidelijkheid en daarmee rust voor de betrokken ambtenaren.

Toch hebben we gekozen voor de variant (3C) van de beide Colleges.
Om drie redenen: ten eerste om uitbouw van de samenwerking stap-voor-stap te kunnen beoordelen, een bestuurlijke vinger-aan-de-pols, ten tweede omdat we geloven dat onze ambtenaren ook met deze variant goed uit de voeten kunnen en tenslotte om als totale raad één geluid af te geven (saamhorigheid en duidelijkheid).

Donderdag 27 september heeft de raad van Tytsjerksteradiel unaniem voor het voorstel van het College gestemd. Een toch wel historisch moment.
En diezelfde avond speelde zich in Buitenpost een zelfde besluitvorming af; hoewel niet unaniem heeft ook daar een meerderheid van de raad zich achter het voorstel geschaard. Nu kan de formele samenwerking uitgewerkt worden.

Verandert er iets voor de burger? Waarschijnlijk niet direct waarneembaar, want het gemeentehuis in Burgum blijft “the place to be” (als het niet via Internet kan).

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Wat houdt me bezig In de fractie zie ik mij als een generalist. Ik lees en zie veel en denk aan veel onderwerpen een bijdrage te kunnen leveren. Natuurlijk heb ik specifieke interesses. Daarbij laat ik mij behoorlijk inspireren door denkbeelden over een leefgemeenschap zoals die zich in de Trynwâlden ontwikkelt. Dat is ook de

Meer over Sipke van der Meulen