Door Ellen Bruins Slot op 1 juni 2007

Perspectiefnota 2007

Op 31 mei jl. heeft de Partij van de Arbeidsfractie succesvol gepleit voor het dit jaar wel houden van Alcoholpreventie projecten voor onze jeugd. Het college wil deze projecten binnen het lokaal gezondheidsbeleid gaan doen, maar dat betekende dat er dit jaar geen geld beschikbaar komt voor deze projecten. Het is gebleken uit onderzoek dat o.a. het preventieproject Streetwise goede resultaten boekt. Dit project is in onze gemeente al eerder gedaan.

Onze fractie vindt het zorgelijk dat jongeren veel of steeds meer gaan drinken. Het is belangrijk die jongeren in een vroeg stadium zich bewust worden van de gevolgen.

Gelukkig bleken er in de Raad medestanders, ook Grien Links bleek voorstander en andere partijen hebben zich aangesloten bij dit initiatief. Het amendement werd met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen!

Onze fractie vindt het initiatief ‘Vroeg op stap’ sympatiek, en wil dit steunen. Mogelijk vermindert het alcoholgebruik als jongeren vroeger op stap gaan en wellicht ook vroeger thuis komen. Het is belangrijk dat dit idee overgenomen wordt door andere gemeenten. De jeugd zich prima kan verplaatsen, en als de kroeg of disco hier vroeger dicht gaat, maar in Drachten of Leeuwarden nog wel open is….

Sterrenwacht/Streekmuseum

Onze fractie heeft zich van harte uitgesproken vóór het beschikbaar stellen van 20.000 euro voor de beheersfunctie van het streekmuseum.

Wij vinden dat het museum een goede taak vervult als slecht-weers voorziening  voor recreatie en toerisme, ook voor onze eigen inwoners. Daarnaast kan de beheerstaak een baan scheppen voor een bijstandsgerechtigde. Wij hebben gevraagd om een structureel bedrag, zodat het museum weet waar ze aan toe zijn. Wethouder Houkje Rypstra heeft toegezegd dat dit volgend jaar opnieuw wordt bekeken.

Pardon-regeling

De PvdA- fractie heeft aandacht gevraagd voor de gevolgen voor onze gemeente van de generaal pardon regeling voor asielzoekers. Om welke aantallen mensen gaat het, zijn we goed voorbereid op het opvangen van deze mensen als het gaat om huisvesting, zoeken naar werk en inburgering.

Wethouder Fokkema heeft aangegeven dat de regeling wat financien vanuit het Rijk betreft nog niet duidelijk is, en de aantallen  voor onze gemeente ook nog niet, maar dat hij de Raad op de hoogte zal houden.

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot