Door Ellen Bruins Slot op 11 april 2013

Ondernemersfonds Burgum

Bij de behandeling van het verzoek in 2010 van de Himbo tot het instellen van een ondernemersfonds, heeft de Partij van de Arbeid laten weten dat we tegen het heffen van belasting zijn ten behoeve van een stichting zoals destijds voorgesteld.Gemeentelijke belasting zou ten goede moeten komen aan inwoners van de gemeente, en de gemeente bepaalt waaraan dit geld wordt besteed. In het nu voorliggende opiniërende voorstel zou de gemeente als een soort incassobureau gaan optreden voor de ondernemers in Burgum. In principe zijn wij daar niet voor.
In onze Fractie ontstond een discussie hierover, waarbij ook de optie Storting door de gemeente uit algemene middelen als serieuze optie naar voren kwam. Dit zou betekenen dat alle inwoners middels een OZB-verhoging bijdragen.
Of de gemeente zou uit eigen zak kunnen bijleggen. Gezien de financiële ontwikkelingen die op ons afkomen kiezen wij hier niet voor.
Overeind blijft, dat het voor de PvdA heel belangrijk is om Burgum, ons grootste dorp met een duidelijke centrumfunctie voor de gemeente, aantrekkelijk te houden. Ook in dorpen om ons heen wordt aan de weg getimmerd.
Het bestuur van de Himbo geeft aan dat op basis van vrijwilligheid het niet lukt om iedereen mee te laten betalen aan een ondernemersfonds.
Door reclamebelasting in te voeren, dragen alle ondernemers bij aan gemeenschappelijke initiatieven om het centrum aantrekkelijk te houden.  Dat principe, met zijn allen de lasten dragen, de sterkste schouders de zwaarste lasten, is voor de PvdA heel belangrijk.
Dit betekent ook dat wij pleiten voor differentiatie in het bedrag wat wordt gevraagd van ondernemers. Kleine ondernemers betalen minder dan grote.
In onze afweging kiezen wij voor een ondernemersfonds, we zijn ervan overtuigd dat het goed is in Burgum de ondernemers op deze manier te steunen in het aantrekkelijk houden van het centrum. We zien geen andere goede mogelijkheden om tot deze steun te komen.
Ons antwoord op vraag 1 wordt na afweging dus een ja. De meest passende vorm is voor de PvdA reclamebelasting, op basis van de WOZ-waarde. De perceptiekosten zijn hiervan laag, het gaat om een afgebakend gebied, en het principe van kleine ondernemers betalen minder dan grote komt hier tot zijn recht.
Wel pleiten wij voor het pleiten van draagvlak onder de ondernemers, zoals het college ook voorstelt.
De voorstellen die het college doet op pagina 7 onder het kopje Vervolg, hebben onze instemming. Wel vragen wij ons af in hoeverre de gemeente bemoeienis heeft of moet willen hebben met het opstellen van een activiteitenplan, wat wordt bedoeld met ‘het opstellen van een jaarplan’ bijvoorbeeld? En wordt er verantwoording gevraagd aan het fonds na besteding, of laten we de ondernemers juist de ruimte?
We zien het uitgewerkte voorstel in het najaar graag terug.

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot