Door Ellen Bruins Slot op 4 juli 2017

Nabeschouwing PPN 2018

Na het politieke statement van alle fractievoorzitter en de discussie over de ingebrachte punten kwam de de programmabegroting 2018 e.v. aan de orde.

Onze Fractie heeft haar standpunten duidelijk naar voren gebracht:

  • Nu er financiële ruimte is, willen wij dat kwetsbare mensen verder op weg geholpen worden. Zowel op gebied van zorg, jeugd als werk.
  • Het is de vraag of deze financiële ruimte geheel moet worden besteed aan extra personeel in de organisatie
  • Het is de vraag of het budget voor het Sociaal domein groot genoeg is om meer in te zetten op het verder helpen van kwetsbare mensen.
  • Het duurzaamheidsbeleid willen we verder doorzetten, met als einddoel energie neutrale gemeente te worden. Circulair gebruik van grondstoffen hoort daarbij.
  • De openbare toegankelijkheid van onze scholen voor leerlingen en leerkrachten is voor ons speerpunt.
  • Inspelen op de veranderende bevolking, minder kinderen en meer ouderen, moet hoog op de agenda om voorzieningen te kunnen behouden en wat wonen betreft aan te sluiten op waar behoefte aan is.
  • Voor initiatieven van burgers zijn vooraf duidelijke de spelregels belangrijk.
  • Wij willen geen overheid zijn die mensen met schulden door boetes nog verder in de schulden brengen.

Een lange dag, was het, met 11 moties, waarvan er 2 zijn aangenomen, de motie bij-vriendelijk handelen van GrienLinks, PvdA en ChristenUnie. Gesteund door CDA en FNP. En de motie begeleiding statushouders, die het college oproept te kijken naar wat vluchtelingenwerk echt nodig heeft aan financiële middelen om hun werk goed te doen.

Wij hebben op onze beide moties een toezegging gekregen.

Wethouder Schippers heeft toegezegd meer inzicht te geven in wat er in het sociaal domein wordt uitgegeven en aan welke activiteiten. Zo krijgen we voor de begroting in november een beter beeld of er genoeg geld beschikbaar is voor Jeugd, werk en zorg.

Onze motie over het betalen van de boete indien mensen met schulden hun ziektekosten premie niet kunnen betalen, wordt al voorbereid door Houkje Rijpstra. We krijgen hier in het najaar verdere informatie over, ook voor de begroting.

Diverse moties zijn ingetrokken en komen terug op de agenda, zoals de boom bescherming en de onderwijs huisvesting Ryptsjerk van het CDA. Wij zien het laatste graag terug in samenhang met de discussie over maatschappelijk vastgoed.

De Symen Halbeswei is al aangepakt, en dat is wat ons betreft voldoende. Parkeerstroken leveren ook weer gevaarlijke punten op. En verbreden zorgt vaak voor nog harder rijden. Daar wordt het voor de fietsers niet beter van! Deze motie is verworpen.

De motie eenzaamheid bleek al een speerpunt te zijn bij de dorpen en jeugdteams en Kearn. Dus overbodig! Over het uitbreiden van de bevoegdheden van deze teams om bij urgente problemen snel bijzondere bijstand te kunnen geven wordt nu nagedacht. Daar komt de wethouder op terug.

De PvdA- fractie kijkt tevreden terug op haar binnengehaalde toezeggingen. Bij de Begrotingsraad in november kijken we verder!!

 

 

 

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot