Door Margot Erkelens op 21 november 2014

Meldpunt WMO, Jeugdzorg en participatie

Er komt een onderzoek naar een laagdrempelig en onafhankelijk meldpunt WMO, Jeugdzorg en participatie.
In de raadsvergadering van 20 november stonden de definitieve beleidsplan en verordeningen WMO en Jeugdzorg op de agenda.
Het ging om goed uitgewerkt beleid. Echter wat in deze stukken onderbelicht is, is de mogelijkheid voor burgers om hun klachten te uiten.
Het door de gemeente overnemen van de zorg voor ouderen en jongeren is een enorme verandering en dorpenteams krijgen een grote verantwoordelijkheid om deze veranderingen in goede banen te leiden.
Door mogelijke opstartproblemen en de toename van het aantal taken is het te verwachten dat er ook zaken minder goed zullen gaan.
Onze inwoners kunnen hun klachten over de dienstverlening natuurlijk indienen bij de Gemeente, en / of de zorgverlenende organisatie, maar de situatie is dat de diverse organisaties verschillende en soms niet eenvoudige klachtenregelingen kennen.
Als PvdA zijn wij van mening dat laagdrempeligheid en onafhankelijkheid voor kwetsbare hulpbehoevenden voorop moeten staan. Met het oog daarop vinden wij het van groot belang dat er een laagdrempelig en onafhankelijk meldpunt, bijvoorbeeld in de vorm van een Ombudsman of mediator komt waarbij inwoners met hun klacht terecht kunnen.
Ook de WMO adviesraad had een advies gegeven voor het instellen van het systeem vertrouwenspersoon

Het is belangrijk dat het meldpunt bemenst wordt door iemand met kennis van zaken op het gebied van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Een meldpunt kan ertoe leiden dat het aantal formele klachten afneemt of beperkt blijft. Dit kan voor inwoners, de gemeentelijke organisatie en de namens de gemeente handelende organen veel tijd, negatieve energie en geld besparen.
Wij hebben een motie ingediend waarin wij het college verzocht hebben te onderzoeken op welke wijze en in welk verband een Ombudsman/klachtenmeldpunt meerwaarde heeft en aan/in te stellen is.
Tevens hebben wij daarbij aangegeven dat het college de gemeenteraad hierover uiterlijk in het eerste halfjaar van 2015 ons over de uitkomsten van het onderzoek dient te informeren.

De Motie is aangenomen.
Voor: PvdA, FNP, Christenunie en GrienLinks.
Tegen: De VVD, Gemeentebelangen en het CDA.

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Wie ben ik: Margot Erkelens geboren in 1954 in Stadskanaal; Dochter van Jaap en Bets. Ouders wier leven getekend werd door de periode 1938 – 1953 die zij in Indonesië doorbrachten. Zij waren ouders die verantwoordelijkheid namen voor de samenleving waarin ze woonden en werkten en die anderen konden inspireren en motiveren; Moeder van Annemaaike,

Meer over Margot Erkelens