Door Ellen Bruins Slot op 30 januari 2017

Megahome: College door het stof

Donderdagavond een dreech debat over de dure les, die de zaak Megahome heeft opgeleverd. Het contract met Megahome, betreft kavels in Burgum West, en Oentsjerk, koste de gemeente uiteindelijk bijna driehonderduizend euro. Het gaat hier wel om 3 ton gemeenschapsgeld, dat de fractie van de PvdA graag aan andere-betere doelen had willen uitgeven. Dat is zuur.

Uit de onderzoeksrapporten van Bouma en Stibabo en uit het rapport van Pro Facto in opdracht van onze eigen Raads-Onderzoekscommissie Megahome wordt duidelijk dat:

  • er vanuit een andere tijd,
  • in een hoogconjunctuur wat betreft de huizen en kavelmarkt,
  • op een informele manier gewerkt werd,
  • met verantwoordelijkheden laag in de organisatie.
  • De cultuur op het gemeentehuis betreft de consequenties van contact en contract met partners was naïef,
  • De juridische controle liet te wensen over,
  • het tijdig doorgeven van informatie ook.
  • er was verwarring over de mandatering van verantwoordelijkheid.

Door meerdere fracties werd hierop ingegaan. Voor onze fractie was het heel belangrijk duidelijk te krijgen dat de aanbevelingen uit de verschillende rapporten door het college serieus worden genomen. En worden omgezet in maatregelen. De aanbevelingen roepen bij ons vragen op: over de cultuurverandering die nodig is, hoe wordt die doorgevoerd en geborgd, met welke juridisch bureau er wordt gewerkt en waarom, hoe de contractenbank wordt geborgd wat bederft continuïteit, waarom er eind 2016 een extra impuls nodig was voor kwalitatief risicomanagement.

De PvdA wil de indruk krijgen dat het college verantwoording neemt, en dat de ambtelijke cultuur waarin dit kon gebeuren wordt omgebogen. Het is niet zoet te maken wat er is gebeurd, het is zuur. Fouten maken kan immers niet helemaal worden voorkomen, er niet van leren, dat is pas echt dom.

Wethouder Schippers gaf aan dat bij deze zaak de noodzaak van goed risicomanagement naar voren komt.. Hij nam verantwoordelijkheid en gaf aan dat het een ingrijpende zaak is, die ook het college erg geraakt heeft. Schippers bood excuses aan voor het te laat informeren van de raad, maar merkte tegelijkertijd op dat als hij assertiever was geweest, ‘de skea like grut west hat’, ‘ het leed was al geschied’.

Burgemeester Wilma Mansveld melde over de organisatie: “Het is voor een organisatie hard om zo’n rapport te krijgen, maar Tytsjerksteradiel heeft de zaken nu op orde, er komt een plan van aanpak. We zullen elkaar meer moeten aanspreken, de aanbevelingen zullen ter harte worden genomen, dit is een hard gelag voor de organisatie. Cultuurveranderingen zijn nauwelijks meetbaar, je zult de leerpunten moeten laten resulteren in dat plan van aanpak. Ik heb de indruk dat er van geleerd is.”

Ook kwamen er deels antwoorden op onze vragen. De extra impuls was nodig om nog beter risicomanagement te kunnen realiseren. De contractenbank, daarmee is men nog op zoek hoe het beheer zo goed mogelijk te organiseren. Juridisch wordt er per zaak gekeken wel bureau het best past.

De PvdA fractie heeft in de tweede termijn schoorvoetend het vertrouwen in het college uitgesproken, met de opmerking dat wij de vinger aan de pols zullen houden. In het raadsbesluit is op ons initiatief (dank aan Sipke) opgenomen dat deze zaak als leervoorbeeld zal worden meegenomen in de evaluatie van het managementteam verderop dit jaar. Het college heeft voor de PvdA voldoende laten zien zich bewust te zijn dat er fouten zijn gemaakt, en dat ze alle zeilen moeten bijzetten om te voorkomen dat we op zo’n onachtzame manier nog eens 3 ton kwijt raken! Alle andere fracties, dus ook de oppositie, hebben het voorstel van het college uiteindelijk gesteund.

Een lange avond, of nacht, na één uur sloot Wilma Mansveld de vergadering.

Verslag: Ellen Bruins Slot Fractievoorzitter PvdA Tytsjerksteradiel

Ps: Een speciaal dankwoord aan Sipke van der Meulen voor zijn inzet bij zowel de onderzoekscommissie als de voorbereiding is op zijn plaats!

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot