1 september 2012

Houkje Rijpstra lijstduwer bij 2e Kamerverkiezingen

Wethâlder Houkje Rijpstra

Samen met enkele andere wethouders, zoals Andries Ekhart (Leeuwarden) en Coby van der Laan (Heerenveen), is onze wethouder in Tytsjerksteradiel Houkje Rijpstra bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer 2012 lijstduwer. Ze staat op nummer 78 van de kieslijst.

“Ik beskôgje dat as in eare en wol hjirmei in oanrikkemandaasje dwaan om op ús PvdA te stimmen”, aldus Houkje. Met Lutz Jacobi (op nummer 11) en Jacques Monasch (op nummer 19) heeft de PvdA in Fryslân twee uitstekende kandidaten. “Mei it listtriuwerskip wol ik dat ûnderstreekje.”

In haar werk als wethouder loopt Rijpstra tegen de noodzaak aan om Nederland sterker en socialer te maken: “Benammen op it terrein fan sosjale saken binne yn myn eagen te rigide en ûnnedige maatregels naam, dy’t trouwens foar it grutste diel alwer ôfskaft of op ‘e lange baan skood binne. Ik hoopje dat we yn in Nederlân dêr’t de PvdA mei yn it regear sit, mear solidariteit ha sille mei minsken dy’t it minder troffen hawwe. En dat we net ôfstraffe en stigmatiseare, mar kânsen biede.”