Door op 1 februari 2014

Helderheid over Kansen in Kernen!

De Statenfractie van de PvdA was en is een groot voorstander van het project Kansen in Kernen, dat samen met de aanleg van de Centrale As het Noordoost Fryslân leefbaarder en verkeersveiliger moet maken. De gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel hebben volgens afspraak  al jaren elk hun deel op de plank liggen. En dat is niet niks in deze tijd. De Provincie heeft een deel haar bijdrage in de begroting opgenomen.  Onze fractie vindt dat over de rest bij de Kadernota voor 2015, waarin de hoofdlijnen voor de begroting voor volgend jaar worden vastgelegd, een besluit moet worden genomen. Want: Afspraak is afspraak!

Tijdens het vragenuur van december vorig jaar werd deze mening volmondig  gedeeld  door  Gedeputeerde Johannes Kramer. In de beantwoording van de schriftelijke vragen, die de FNP stelde over de voortgang van het project Kansen in Kernen, lezen wij echter iets anders. Daarin is  sprake of en zo ja op welke wijze de rest van de provinciale financiering moet worden gerealiseerd.
Geen wonder dat de streek ongerust reageerde. Komt dat geld er nu wel of niet?

Op donderdag 30 januari was de Gedeputeerde op een informatiebijeenkomst in Feanwâlden echter klip en klaar. In de Kaderbrief 2015 wordt het resterende deel van de provinciale cofinanciering opgenomen.

Kansen in Kernen is een project waaraan provincie en gemeenten elk een derde moeten bijdragen. Voor het overige deel wordt gezocht naar een andere financieringsbron; bijvoorbeeld Europese fondsen. Hoewel de Gedeputeerde zei daarvoor goede kansen te zien,  zijn er geen garanties dat dit lukt.

Het was overigens een goed bezochte bijeenkomst in De Mienskip in Feanwalden. Bewoners uit Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en Noordburgum kregen informatie over de planning van de werkzaamheden, de werkzaamheden zelf, de gebiedsontwikkeling en Kansen en Kernen en werden door de provincie uitgenodigd vooral te komen klagen, zodat waar mogelijk irritaties en problemen kunnen worden opgelost.

Henni van Asten.
Woordvoerder Verkeer en vervoer