Door Rinze Eizema op 17 juni 2017

Geen co-vergister bij Bergumermeercentrale

In de raadsvergadering van donderdag 15 juni 2017 is gesproken over de co-vergister die Engie op het terrein van de elektriciteit centrale aan de noordkant van het Burgumermeer wil realiseren. De raad heeft met een motie (21-1) besloten geen brood te zien in deze vergister.

Was er eerst sprake van het uitbrengen van een advies naar de provincie, inmiddels bleek na juridisch onderzoek dat deze vergister helemaal niet in het vigerende bestemmingsplan past en dus werd de mening van de raad beslissend.

Om in de voorgeschiedenis te duiken eerst maar eens een aantal uren op het gemeentelijk archief doorgebracht. Begin 60 er jaren met de groei van de welvaart en dus ook het energieverbruik moest er in onze provincie een elektriciteitscentrale bij worden gebouwd. In de raadsvergadering van 16 december 1965 moest hiervoor het bestemmingsplan aangepast worden. Ook toen veel protest vanuit de samenleving en ook de toenmalige PvdA fractie was unaniem tegen. De noordkant van het meer was nog ongerept natuurgebied en ook toen al zagen we meer in toeristische ontwikkeling dan in industriële bedrijvigheid op dit terrein. Onze partijgenoot Herre Kampen hield nog een gloedvol betoog, maar de uiteindelijke stemming 12 tegen 6 viel uit in ons nadeel. De centrale kon gebouwd worden.

In 1985 is er sprake geweest van uitbreiding zelfs eventueel met een kerncentrale, maar dat is gelukkig gekeerd. Er is toen wel uitgesproken dat verdere activiteiten op dit terrein niet werden toegestaan.

Nu dus de aanvraag van Engie voor een co-vergister, Een groot aantal raadsleden met ook een behoorlijk aantal mensen van de actiegroep tegen deze centrale zijn in de bus naar Bemmel gereden, waar net een dergelijke centrale is gebouwd om eens poolshoogte te gaan nemen. Hoe ziet het eruit en vooral, hoe zit het met de stankverspreiding.
Het bleek dat de centrale nog in de opstartfase zit en nog niet in vol bedrijf te beoordelen was. Wel zag het er prima uit en ook van de bedrijfsvoering kregen we een professionele indruk.

De avond voor de raadsvergadering kregen we nog informatie van een aantal deskundigen en ook de mening van een aantal insprekers.
Natuurlijk kan een co-vergister een bijdrage leveren aan de duurzaamheid vooral omdat de methaan omgezet wordt in aardgas en niet uitgestoten wordt in de atmosfeer, voorwaarde is natuurlijk wel dat dit voordeel niet teniet wordt gedaan door het afleggen van grote afstanden om de benodigde grondstoffen te verzamelen.
We zijn dan ook niet beslist tegen een co-vergister, maar wel tegen deze plaats dichtbij het recreatiepark zwartkruis. Als bij een calamiteit er toch stank vrij komt krijgt dit park een slechte naam.
Wij kiezen voor het belang van het toerisme met hoogstwaarschijnlijk meer werkgelegenheid dan een co-vergister.

Daarnaast hebben we er ook voor gepleit om de hoge gebouwen waar de overbodig geworden stoomketels, die al 15 jaar niet meer gebruikt worden, nog in hangen af te breken zodat de noordkant van het Burgumermeer weer een meer natuurlijk aanzien krijgt.

De plannen om ook een veld met zonnepanelen te bouwen oostelijk van de centrale kunnen we wel mee akkoord gaan, ze verspreiden geen stank, maken geen geluid en zijn op enige afstand ook niet zichtbaar.
Uiteindelijk heeft de raad in grote meerderheid dan ook tegen de co vergister gestemd. Het voorstel komt in september nog terug in de raad maar de aangenomen motie was duidelijk; geen co-vergister bij de Bergumermeer centrale.

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Wie ben ik? In 1949 ben ik geboren in Sneek en opgegroeid in Bolsward. Na de lagere school MULO en LTS ben ik naar een school in Rotterdam geweest en heb daar de opleiding van procesoperator gevolgd. In 1968 ben ik naar Sumar gegaan en in 1977 toen ik Christien leerde kennen hebben we een

Meer over Rinze Eizema