Door op 14 april 2012

Fractie wandelt in Aldtsjerk

Onder prachtige omstandigheden heeft de fractie van de PvdA kennis kunnen nemen van de plannen van dorpsbelang Aldtsjerk. In de sfeervolle ambiance van de Klinze heeft voorzitter Han Westerhof uitgelegd wat er leeft binnen Aldtsjerk. En dat is veel!

Dorpsbelang Aldtsjerk en fractie op de brêge

De fractie is door bestuursleden van dorpsbelang Aldtsjerk niet alleen op de hoogte gesteld van de ideeën die er leven binnen Aldtsjerk, maar is ook geïnformeerd over de kansen die het bestuur ziet voor het dorp.

Aan de orde komen o.a. het prachtige plan Aldtsjerk Foar(r)út, waar burgerparticipatie, dorpsontwikkeling, recreatie en duurzaamheid bijelkaar komen. Dit ambiteuse plan is een door en met het dorp ontwikkelde visie die meer specifiek is uitgewerkt. Aldtsjerk Foar(r)út is mede gebaseerd op een enquete die in 2006 is gehouden en loopt door tot 2020.

 

Ander aandachtspunt voor het dorp is de recreatieve ontwikkeling van het gebied rond Aldtsjerk. Het dorp beschikt nu over een prachtige haven die op zaterdag 21 april 2012 feestelijk wordt geopend.

Een goed voorbeeld waarin dit prachtige dorp groot kan zijn!

Ook intergemeentelijk worden er activiteiten gebundeld die o.a. te vinden zijn op de website Dwaande. Die website is voor de toerist op dit moment nog onbekend, dus de vraag is wat deze activiteiten betekenen voor het dorp en haar bewoners. Dorpsbelang Aldtsjerk blijft in ieder geval bij de verdere invulling betrokken.

Uiteraard zijn er ook bedreigingen voor deze kleine kern en de directe omgeving. Zo verdwijnen er belangrijke zaken zoals het consultatiebureau in de Trynwâlden. Daarnaast loopt het zwembad in Gytsjerk gevaar en stopt het spreekuur WMO in de huidige vorm. Soms heeft dit te maken met politieke keuzes, maar al te vaak ook met zakelijk economische perspectieven. Voorzieningen staan onder druk en dan is het van belang om te kijken hoe het dorp dit gezamenlijk kan blijven oppakken.

Een ander belangtijk onderdeel is het burgerschapsdenken. Dorpsbelang Aldtsjerk doet al heel veel, zoals blijkt uit verschillende zaken die tijdens een prachtige fietstocht onder leiding van Griet Veenstra worden bekeken en besproken. Zo is er aandacht voor de oversteek van de weg naar Dokkum, het ontstaan en de activiteiten van de Feinteboun, de Wilhelmina-boom en de haven.

Dorpsbelang Aldtsjerk stelt dat wat in Aldtsjerk kan, niet persé ook in een ander dorp moet.
“Wat wurket en wat wurket net en dan moatte jo goed sjen nei wat past by de aard en de skaal fan it doarp”.