Door op 18 oktober 2013

De motie ‘toezicht bij Caparis’ van Groen Links en VVD is voortijdig en onterecht

Het integriteitsrapport van bureau Bing van 30 sept jl. geeft geen aanleiding tot een motie van treurnis, zoals Groen links en de VVD in juni hebben ingediend.
De aandeelhouders (AVA) hebben binnen hun statutaire mogelijkheden gehandeld zoals verwacht mag worden. De rol van de AVA geeft afstand tot de dagelijkse gang van zaken en is te groot om op het niveau van de onderzochte kwesties direct in te grijpen. Het college van Tytsjerksteradiel heeft er, met andere woorden, dus alles wat in hun macht lag aan gedaan om het toezicht op Caparis goed uit te voeren. Beschuldigingen en vermoedens zonder feiten kunnen geen aanleiding zijn tot ingrijpen.

De motie van treurnis  in juni ten aanzien van het bestuurlijk handelen van het college van Tytsjerksteradiel was dus voortijdig en misplaatst, en werd terecht niet gesteund door andere partijen in de Raad.