Door Ellen Bruins Slot op 27 oktober 2010

Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De PvdA fractie heeft de wethouder en de betrokken ambtenaren een compliment gegeven voor de insteek met meetbare doelen te gaan werken.

Je kunt wel veel geld uitgeven aan zorg en welzijn en dat is vast wel nuttig en goed besteed, maar wat precies wil je ermee bereiken. En haal je dat dan ook? In de uitvoeringsnotitie staan duidelijk meetbare doelen, dus d

at maakt het makkelijker in de gaten houden of ze gehaald worden.

Onze fractie heeft aandacht gevraagd voor een drietal punten. Alle drie hebben ze met onze jeugd te maken.

Wij vragen ons af of het flexibel jongerenbudget voldoende laagdrempelig is.

  • Zijn de criteria flexibel genoeg, worden ze flexibel genoeg toegepast?
  • En duurt de aanvraagprocedure niet te lang?
  • Het budget wordt niet elk jaar volledig benut, wat kunnen we doen dit te stimuleren?

Wij vinden het belangrijk dat jongeren een startkwalificatie halen.

  • Is de samenwerking met de RMC’s in Drachten en Leeuwarden voldoende sluitend?
  • Is onze leerplichtambtenaar voldoende betrokken bij kinderen die in een andere gemeente naar school gaan en daar uitvallen? De wethouder heeft gezegd dat met de RMC’s daar wel afspraken over zijn. Dit punt houdt onze aandacht.

Als derde punt heeft de Partij van de Arbeidsfractie aandacht gevraagd voor jongeren uit onze gemeente die in de Wajong ‘verdwijnen’. Zij gaan onder het UWV vallen en krijgen dus geen bijstand. Geen verantwoording voor de gemeente meer, maar ook jongeren uit onze gemeente raken in de Wajong en kunnen wel -eventueel met aanpassingen- aan het werk. Wij zien graag dat de gemeente de samenwerking zoekt met UWV en CWI om deze groep toch een kans op werk te bieden. De wethouder heeft geantwoord dat zij bezig zijn deze samenwerking, ook met Caparis, op te zetten en uit te bouwen.

Al met al een goede bespreking en onze fractie zal het college volgen in de komende periode.

Op bovengenoemde punten, maar óók als de huishoudelijke hulp weer aanbesteed moet worden of bij de ontwikkeling van de omtinkersfunctie.

Eigen bijdrage bij gehandicaptenvoorzieningen
Het college heeft de Raad gevraagd naar hun mening over eigen bijdrages voor de gehandicaptenvoorzieningen, voorheen de WVG-voorzieningen.

De fractie van de PvdA vindt dat als alles nu onder een wet komt te vallen, de WMO, er ook een lijn moet komen voor de eigen bijdragen. Niet alleen voor huishoudelijke zorg. Het principe dat mensen een eigen bijdrage betalen voor de voorzieningen, kunnen wij ondersteunen. Het voorstel lijkt goed ingebed, en er lijken voldoende garanties dat mensen niet dubbel of teveel moeten betalen.

Wij vragen ons wel af of de minima, maar óók “Jan Modaal”, die vaak toch al net buiten allerlei subsidiepotjes vallen, er niet teveel voor moeten betalen. Hiervoor willen we verder geïnformeerd worden, met rekenvoorbeelden. We pleiten ervoor de mensen met midden- en lage inkomens niet al te zwaar te belasten. Het is al moeilijk genoeg als je een voorziening nodig hebt!

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot