Door Ellen Bruins Slot op 9 november 2016

Begroting 2017

Tekst zoals die (ongeveer) uitgesproken is tijdens de raadsvergadering van 1 november 2016 waar de begroting van 2017 centraal stond.

Welkom burgemeester, uw eerste en enige begrotingsbehandeling in Tytsjerksteradiel, welkom mederaadsleden, aanwezigen en toehoorders thuis,

De begroting voor 2017 ziet er wat de PvdA fractie betreft prima uit.

Door het besluit  begroting en verantwoording zijn er aanpassingen in de uitwerking van de begroting, die over het algemeen goed worden uitgelegd.

Ook het meerjarenperspectief schrijft positieve cijfers. Nou, snel klaar, dit statement, zou je zeggen. De fractie van de PvdA wil dit moment benutten om onze zorg uit te spreken over de volgende punten:

Wij maken ons zorgen over de lasten voor de burger. De afgelopen jaren zijn ze behoorlijk gestegen. Dit jaar valt op dat de afvalstoffenheffing flink stijgt. Relatief gezien treft dat de mensen zonder eigen huis het meeste, en dat zijn vaak de mensen met de kleinere beurs.

Gezien het gezonde financiële perspectief vragen wij ons af of dit wat minder kan.

Wij pleiten al jaren voor clustering van voorzieningen. Daarnaast biedt het optimaal benutten van maatschappelijk vastgoed kansen. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op de door ons gestelde vragen naar aankoopbeleid en effectiviteit. Deze antwoorden zijn er inmiddels, en roepen weer nieuwe vragen op. Wij komen hier de vogende vergadering op terug.

Als voorbeeld van clustering wordt genoemd de aankoop van Glinstra state in Burgum. Hier betreft het vooral welzijn en cultuursvoorzieningen. Ook op het terrein van sport en onderwijs liggen er kansen, die wij graag willen stimuleren, met als doel behoud van voorzieningen op langere termijn.

Een ander zorgpunt voor de PvdA is de gebiedsontwikkeling rond de Centrale As.

Bij ons besluit de aanleg van deze weg te steunen, heeft voor ons de doorslag gegeven de toezegging vanuit de provincie. Gedeputeerde Anita Andriessen heeft destijds bepleit dat het gebied zou worden opgeleverd met een Plus, meer dan een weg alleen. De projecten vanuit kansen in kernen worden in samenwerking met de dorpen goed opgepakt, en in Garyp kunnen we al zien hoe mooi het geworden is.  Onze zorg zit in de gebiedsontwikkeling van natuur en recreatieve voorzieningen. Aanbestedingsvoordeel zou hiervoor ingezet kunnen worden.

De PvdA vindt Vrijwilligerswerk een pijler in onze samenleving. Vrijwilligerswerk doen, moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Een verklaring van goed gedrag (VOG)die 41 euro kost, past daar niet in. Wij komen met een motie om geld op te nemen in de begroting om vrijwilligers hierin tegemoet te komen.

Het rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld voor veiligheid, zorg en armoedebestrijding. De PvdA ziet graag dat dit bedrag bestemd voor armoedebestrijding in onze gemeente bij voorkeur besteed wordt aan kinderen en gezinnen met kinderen. Er zijn nog steeds kinderen die niet meegaan met het schoolreisje of geen verjaardagsfeestje kunnen geven om financiële redenen.

Door te zorgen dat kinderen mee kunnen doen, horen ze erbij en kunnen ze zichzelf ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Preventieve maatregelen en nudging, waar wij bij de PPN aandacht voor hebben gevraagd, zien wij hier graag toegepast!

Het college dekt risico’s af met een voorziening. Verstandig, dan zit er al geld in de begroting mochten er tekorten ontstaan. Binnen het sociaal domein worden tekorten opgevangen door meevallers aan de andere kant. Onze zorg zit in het ontwikkelen van beleid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk of zinvolle dagbesteding te helpen. Daar moet wel voldoende geld voor beschikbaar blijven. Binnenkort worden wij in een informatieraad verder geïnformeerd over de participatiewet en de insteek van de gemeente hierbij. Dit wachten wij af, en komen erop terug indien nodig.

Samenvattend
Zoals wij bij de PPN al hebben aangegeven, zijn burgers van harte welkom met initiatieven die onze gemeente versterken. De VOG (verklaring omtrent gedrag)die vrijwilligers hierbij eventueel nodig hebben, faciliteert, dus betaalt de gemeente.

Preventie en nudging in het sociale domein, te beginnen bij de kinderen en hun gezinnen, vindt de PvdA een goede aanpak. Het extra rijksgeld voor armoedebestrijding willen wij bij voorkeur reserveren voor kinderen en hun gezinnen.

Clustering van voorzieningen mag breder ingezet, in combinatie met zo goed mogelijk benutten van ons maatschappelijk vastgoed.

Het gebied rond De Centrale As moet met een plus worden opgeleverd.

Beleid om de participatiewet goed uit te voeren is een PvdA speerpunt, wij willen daar voldoende geld voor beschikbaar houden.

De PvdA heeft altijd gepleit voor behoud van voorzieningen. Dat is de afgelopen jaren gelukt. Nu het financiële plaatje er wat beter uitziet, zijn er drie opties: sparen, dus de algemene reserve aanvullen, lastenverlichting voor burgers, of minder bezuinigen. Voor de begroting van 2018 zien wij graag de optie van lastenverlichting voor burgers doorgerekend, zodat duidelijk wordt of dit tot de mogelijkheden behoort, en welke consequenties dit heeft.

Hierbij verliest de PvdA haar  doel niet uit het oog:
Zorgen voor een leefbare gemeente, waar het goed wonen en werken is, er goede voorzieningen zijn en iedereen kan blijven meedoen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot