Door Ellen Bruins Slot op 9 november 2012

Begroting 2012

Donderdag 8 november 2012 heeft de gemeenteraad de door het het college voorgelegde sluitende begroting voor 2013 goedgekeurd.
De fractie van de PvdA kan zich vinden in de hoofdlijnen die in deze begroting zijn uiteengezet. Belangrijke punten die op ons afkomen zijn natuurlijk de maatregelen die het rijk gaat nemen, meer taken naar de gemeente met minder geld. Het regeerakkoord bevat een aantal zaken die onze gemeente veel geld kan gaan kosten.

Ons thema van de juni vergadering ‘Een pop aan touwjes versus de Friese norm’ blijkt nog steeds actueel. Onze fractie vindt dat ondanks dat we in een beleidsarme periode zitten, dit niet betekent dat er niets kan. Een eigen afweging blijven maken en door slim samenwerken meer bereiken is van groot belang! Met vertrouwen in onze bestuurders en ambtenaren. Daardoor ontstaat er perspectief, blijven we solidair , blijft een vangnet behouden en we vormen samen een Mienskip.

Dit geeft de ruimte om met de Fryske of Tytsjerksteradielske norm aan de gang te gaan. Bovendien moeten we het lef tonen ons niet als een pop aan touwtjes te gedragen!

Om hier concreet invulling aan te geven hebben we een motie ingediend met het voorstel de ’Ride for Hope’ (een goede doelenfietstocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker) naar onze gemeente te halen. Deze motie is aangenomen met vrijwel alle stemmen. Ook de motie ‘Verhogen preventieve activiteiten’ , met als doel meer in te zetten op preventie en hierbij gebruik te maken van de kwaliteit en inzet van de vrijwillige politieambtenaren en voluntairs van de politie Fryslân, is aangenomen.

Helaas bleek er geen meerderheid voor het voorstel van het college tot beperkte invoer van Wifi in het gemeentehuis.

Meer lezen: begrotingsinleiding 2012
Aanvullend: Opmerkingen begroting 2012

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot