Door Ellen Bruins Slot op 1 juni 2011

Begroting 2011

Voor ons ligt een sluitende begroting voor 2012. Dat alleen is al een compliment waard. De afgesproken bezuinigingsmaatregelen zijn verwerkt en de nieuwe ontwikkelingen vanuit het Rijk worden besproken en ingeschat.

Duidelijk is dat de risico’s toenemen, en dat er nog vele onduidelijkheden zijn voor de komende jaren. Wij vinden het dan ook verstandig dat het college een stelpost voorstelt voor toename van de bijstand, en tevens reserveert voor de ontwikkelingen in de sociale werkvoorziening.

Het lijkt erop dat we als gemeente steeds meer en rijksloket gaan worden, meer uitvoerende taken, minder zeggenschap over het te voeren beleid. Hier zijn wij vanuit de PvdA niet blij mee. Zijn wij ondanks de bezuinigingsronde van dit jaar toch in staat gebleken de minima te ontzien, wordt door de rijksmaatregel boven 110% van het minimumloon geen extra’s meer, hierdoor een forse streep gehaald.

Deze maatregel treft zeker niet alleen mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, maar juist ook mensen die een lager inkomen hebben en de eindjes aan elkaar moeten knopen. Ook het verschil tussen wel of niet werken wordt klein. Arbeid moet wel blijven lonen, en we willen armoedeval voor mensen met het minimum loon juist voorkomen!! Het is dan ook schrijnend dat dit ingeperkt wordt door rijksmaatregelen.

Ook de druk op de gemeenteambtenaren neemt toe. Door scherper ramen nemen de werkbudgetten af. Samenwerken vraagt (extra) energie. Decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ brengt nieuwe taken met zich mee. Door de wet werken naar vermogen komt de verantwoordelijkheid voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt bij de gemeente te liggen.

Een grote uitdaging voor ons college en ambtelijk apparaat, waarbij er eerst geïnvesteerd zal moeten worden voordat er geoogst kan worden. De fractie van de PvdA kan zich vinden in de voorstellen die het college doet in deze begroting. Het is een duidelijk en informatief verhaal.

Wel maken wij ons zorgen om de terugloop van de reserves. De driehoek tussen benutten reserves, behoud van voorzieningen en de lasten voor onze burgers heeft in deze risicovolle tijd onze grote aandacht.

Terughoudend zijn met nieuw beleid is in onze ogen dan ook noodzakelijk. Ook staan wij –indien nodig- open voor heroverweging van al eerder afgesproken uitgaven uit de algemene reserve. Wij kunnen ons voorstellen dat we voorgenomen akties en plannen uitstellen of goedkoper willen uitvoeren.

Dit omdat wij de lasten voor de burger betaalbaar willen houden, dus zo min mogelijk laten stijgen, en omdat we voorzieningen in onze gemeente graag willen behouden. Voor de fractie van de PvdA blijft het heel belangrijk dat alle burgers van Tytsjerksteradiel mee kunnen blijven doen!

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot