Door Margot Erkelens op 1 juni 2017

Armoedebeleid verruimd

In de laatste raadsvergadering is het armoedebeleid aan de orde geweest. Op ons voorstel, gesteund door CDA, FNP en GrienLinks, is het armoedebeleid verruimd.

Dit beleid sluit aan bij wat wij als PvdA willen: mogelijkheden voor iedereen om in onze samenleving mee te doen.

Het afgelopen jaar hebben we meerdere aansluitende onderwerpen op de gemeentelijke agenda gehad: de schuldhulpverlening, het plan terugdringen laaggeletterheid, en nu het armoedebeleid.
Dit beleidsplan sluit ook prima aan bij de eerdere vraag van de PvdA voor de inzet van de Kleinsmagelden voor bestrijding van armoede bij voorkeur voor hulp aan kinderen.

Als PvdA complimenteren wij onze wethouder voor dit beleidsplan en voor het goede doordachte aanbod voor de doelgroep. Mét het college wil wij als PvdA de gevolgen van armoede verkleinen, met name voor kinderen uit gezinnen die leven in armoede en voor mensen uit deze doelgroep met gezondheidsproblemen.
1. Wij willen dit omdat de ontwikkeling van Kinderen in deze doelgroep het meest kwetsbaar is, en dit plan kansen biedt op een maximale ontwikkeling.
Wij willen dit omdat mensen uit de doelgroep die zorg nodig hebben niet als gevolg van hoge extra ziektekosten verder in de financiële problemen moeten komen.
2. Belangrijk hierbij vindt de PvdA
– Blijven Inzetten op preventie
– Goede samenwerking met alle partijen die hierbij betrokken zijn
– En spoedig Invoeren van scenario 3 te weten:
Inzetten op een steviger sociaal vangnet met extra aandacht voor zorgkosten.
In dit scenario is een regeling opgenomen voor compensatie van een deel van de kosten van het eigen risico. Met de invoering van deze regeling willen we bereiken dat mensen uit de doelgroep zoals bijvoorbeeld ZZP’ers en mensen met een laag inkomen:
– Niet verder in de knel komen als gevolg van zorgkosten die ze moeten maken;
– ze medische zorg gaan weigeren omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen;
– ze de keuzevrijheid voor een zorgverzekering blijven behouden.

De PvdA heeft daarom een amendement opgesteld om dit in het collegevoorstel aan te passen. De FNP en het CDA steunen onze fractie hierin.
Hierdoor bereiken we dat nog dit jaar mensen uit de doelgroep zoals bijvoorbeeld ZZP’ers gebruik kunnen gaan maken van deze regeling en kan daardoor al op de korte termijn de preventieve werking van deze maatregel effect gaan krijgen.

Wij realiseren ons dat snelle invoering effect heeft op de huidige begroting.
Maar het belang van de mensen uit de doelgroep is voor ons dusdanig belangrijk, dat wij akkoord gaan met uitzetting van deze begroting. In de PPN voor komend jaar willen we afwegen of deze gelden anders te regelen zijn.

De PvdA heeft met FNP, GrienLinks en CDA het volgende amendement ingediend wat met een meerderheid van stemmen is aangenomen.

 

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Wie ben ik: Margot Erkelens geboren in 1954 in Stadskanaal; Dochter van Jaap en Bets. Ouders wier leven getekend werd door de periode 1938 – 1953 die zij in Indonesië doorbrachten. Zij waren ouders die verantwoordelijkheid namen voor de samenleving waarin ze woonden en werkten en die anderen konden inspireren en motiveren; Moeder van Annemaaike,

Meer over Margot Erkelens